Ocena brak

Instytucje edukacyjne systemu opieki nad dzieckiem w Szwecji i w Polsce

Autor /Atornedeere Dodano /04.08.2007

PORÓWNANIE SYSTEMÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE I W SZWECJI
4.1. Systemy opieki nad dzieckiem w Polsce i w Szwecji – podobieństwa
W dobie postępującej integracji europejskiej, państwa starego kontynentu ulegają szeregom przemian nie tylko w zakresie gospodarki i funkcjonowania państwa od strony jego struktury. Zmiany te dotyczą również systemu oświaty, w jakiej coraz częstej kładzie się nacisk na opiekę socjalną, którą otacza się małoletnich uczniów . Każde państwo posiada swój własny, wypracowany system opieki socjalnej realizowanej na podłożu oświaty i sytemu edukacji. Pomimo pojawiających się różnic i rozbieżności, są zauważane również i znaczne podobieństwa. Tak jest w przypadku Polski i Szwecji. W państwach tych od dłuższego już czasu tradycyjny system nauczania przybrał na znaczeniu i obecnie prócz typowych założeń wnikających ze strony edukacji, otacza swych podopiecznych także opieką socjalną.
Szwecja uważana jest obecnie za państwo dobrobytu, w jakim kładzie się szczególny nacisk pomoc socjalną świadczoną wszystkim obywatelom, w tym również i dzieciom od najmłodszych lat ich życia. W ramach owej pomocy, dzieci w szwedzkich szkołach objęte są specjalnym programem nauczania, sprzyjającym zdobywaniu przez nich wiedzy w dogodnych, dostosowanych do ich potrzeb warunkach. W Szwecji sposobem zorganizowania procesu kształcenia zajmuje się przede wszystkim państwo. Specjalnie ukształtowany system służący do zarządzania dziedziną oświaty jest całkowicie scentralizowany, zaś o przeważającej większości spraw dotyczących samej nauki oraz praw przynależnych zarówno nauczycielom, jak i uczniom, w tym przykładowo o programach, dotacjach, praktycznie zawsze decyduje rząd z parlamentem włącznie .
W Polsce również państwo spełnia tutaj decydującą rolę, do funkcji rządu oraz parlamentu należy zatwierdzenie bądź odrzucenie propozycji składanych przez Ministerstwo Edukacji. To właśnie ono, po przyjęciu przez rząd wszelkich propozycji, przeprowadza realizację założeń i wydanych rozporządzeń.
W Polce, edukacja stanowi obszar praktycznie w całości finansowany oraz koordynowany poprzez samorząd. Dana społeczność regionu korzysta również z placówek, jakie są prowadzone przez różnego rodzaju podmioty sektora niepublicznego. Właściwe jednostki samorządu terytorialnego województwa, jako podstawowe organy upoważnione do prowadzenia szkoły, są obowiązane do finansowania ich statutowej działalności, a także zapewnienia odpowiednich warunków do działania, głównie poprzez między innymi :
- wyposażenie w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie w sprzęt niezbędny do sukcesywnej realizacji programów nauczania,
- stworzenie bezpiecznych warunków do nauki oraz wychowania.
Sytuacja jest podobna w Szwecji, gdzie także nad wykonywaniem poszczególnych ustaw czy wydanych rozporządzeń czuwa bezpośrednio Ministerstwo Edukacji.

Do góry