Ocena brak

Instytucja odwołalności decyzji a odwołanie w postępowaniu adm.

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Odwołalność decyzji jest to prawna możliwość kasacji lub reformacji decyzji z urzędu przez organ, który wydał decyzję. Cechami charakterystycznymi są: jej oparcie na zasadzie oficjalności oraz cel, któremu służy – wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego. Można wyróżnić pojęcie odwołalności w szerokim i wąskim znaczeniu.

W szerokim znaczeniu oznacza wszelkie tryby uchylania bądź zmiany decyzji. W wąskim znaczeniu oznacza uchylenie lub zmianę decyzji przez organ, który ja wydał. KPA przyjmuje wąskie znaczenie

Odwołanie oznacza możliwość wzruszenia decyzji za żądaniem uprawnionego podmiotu. Z jednej strony granice odwołania wyznacza zasada dwuinstancyjności oznacza, że od każdej decyzji nieostatecznej przysługuje prawo do dwukrotnego rozstrzygnięcia sprawy.

Od zasady dwuinstancyjności przyjęte są dwa wyjątki: 

I. od decyzji wydanej przez ministra lub SKO nie przysługuje odwołanie, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. decyzja o odszkodowaniu podjęta w trybie art.160 nie przysługuje stronom odwołanie tylko powództwo cywilne do sądu powszechnego.

II Wyjątki wynikające z ustaw materialno-prawnych. Ustawa prawo wodne przewiduje jednoinstancyjne post. w przypadku decyzji o odszkodowaniu. Z drugiej strony granice odwołania wyznacza instytucja reformationis in peius, czyli zakaz orzekania na niekorzyść strony odwołującej się. Organ nie może orzekać na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny. Rażące naruszenie interesu społ. jest pojęciem niedookreślonym. Znaczenie tego pojęcia określa każdorazowo organ, dlatego organ musi szczegółowo uzasadnić.

Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania

1. Strona w rozumieniu art.28KPA jest uprawniona do wniesienia odwołania. Jeżeli decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie to taka osoba również posiada interes prawny w odniesieniu odwołania.

2. Organizacja społ. może wnieść odwołanie tylko wówczas, jeżeli brała udział w post. przed organem I instancji.

3. Prokurator i RPO – analogicznie jak organizacja społ.

Warunki formalne wniesienia odwołania

1. forma i treść- wystarczy, że strona napisze, że jest niezadowolona z decyzji.

2. termin – jedyny warunek formalny – 14 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

3. tryb – kpa przewiduje tryb pośredni wniesienia odwołania  

Podobne prace

Do góry