Ocena brak

Instrumenty rynku kapitałowego w Polsce

Autor /tubbers Dodano /23.04.2007

Spis treści

I. Pojęcie rynku kapitałowego. ……………………………………………………..………….3

1.1. Funkcje rynku kapitałowego………………………………………………………3
1.2. Klasyfikacja rynku kapitałowego. ………………………………………………...5
1.3. Uczestnicy rynku kapitałowego. ………………………………………………….7

II. Instrumenty rynku kapitałowego. …………………………………………………………11

2.1. Akcje. …………………………………….……………………………………...11
2.2. Obligacje. ………………………………………………………………………..12
2.3. Certyfikaty inwestycyjne. ……………………………………………………….14
2.4. Listy zastawne. …………………………………………………………………..15
2.5. Instrumenty pochodne, derivatives. ……………………………………………..16I. Pojęcie rynku kapitałowego.

W potocznym rozumieniu rynek jest miejscem, gdzie dokonuje się transakcji sprzedaży
i kupna. Stąd rynkiem nazywany jest często główny plac miasta, gdyż właśnie tam dokonywała się w przeszłości wymiana handlowa. W ujęciu współczesnym w rozwiniętej gospodarce przemysłowej rynek to pojęcie abstrakcyjne, oznaczające proces kupna
i sprzedaży towarów, którymi mogą być przedmioty, usługi, pieniądze i kapitał.
Mianem rynku określa się też system, w którym ceny ustalane są przez wzajemną relację popytu do podaży.

Rynek kapitałowy jest elementem rynku finansowego. Na rynku tym podejmowane
są decyzje finansowe uczestników rynku, do których należą przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem rynku kapitałowego jest przekształcenie wolnych środków pieniężnych w inwestycje. Rynek kapitałowy aktywnie uczestniczy w finansowaniu prywatnych i państwowych potrzeb inwestycyjnych.

1.1. Funkcje rynku kapitałowego.

Rozmiary rynku finansowego są skorelowane z poziomem rozwoju gospodarczego. Im bardziej rozwinięta jest gospodarka kraju, tym większe jest zapotrzebowanie na usługi finansowe. Jednakże finanse pełnią funkcję nie tylko usługową, związaną z cyrkulacją pieniądza i kapitału, ale również kreatywną, stymulującą rozwój gospodarczy.
Do podstawowych funkcji rynku kapitałowego w zakresie oddziaływania na procesy gospodarcze można zaliczyć:

1.Źródło kapitału.
Rynek kapitałowy pozwala przedsiębiorstwu pozyskać kapitał niezbędny dla realizacji przedsięwzięć długoterminowych. Osoby dostarczające kapitału otrzymują wynagrodzenie stanowiące udział w zyskach przedsiębiorstwa lub z odsetek. Mogą również zarabiać na wzroście wartości rynkowej instrumentów finansowych emitowanych przez to przedsiębiorstwo.


2. Alokacja kapitału.
Polega na transferze kapitału z miejsc, gdzie występuje jego nadwyżka, tam gdzie jest on potrzebny. Dzięki odpowiedniej alokacji kapitału nadwyżki wolnych środków u osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych pozwalają sfinansować ich niedobory u innych podmiotów gospodarczych, które potrzebują kapitału. To pozwala na harmonijny rozwój wszystkich segmentów gospodarki, regionów kraju, czy różnych przedsiębiorstw. Jednocześnie szansę rozwoju uzyskują nowoczesne dziedziny gospodarki.

3.

Podobne prace

Do góry