Ocena brak

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały zintegrowane pionowo

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Powstają wówczas gdy producent przejmie funkcje handlu hurtowego lub uruchomi własną sieć detaliczną. Charakterystycznącechąjest to, że uczestnicy ich chcą wzajemnych zależności. Funkcjonuje on w układzie kooperacji organizacyjnej lub finansowej opartej na podporządkowaniu hie-rarchicznym, kapitałowym, lub prawnohandlowym. Każdy uczestnik przyjmuje nasiebie określoną rolę, jeden z uczestników musi być zaakceptowany jako lider".

Proces integracji może przyjmować formę:

  • kanałów korporacyjnych (własnych) powstających wtedy, kiedy kanał mar-ketingowy tworzony jest przez organizację gospodarczą w celu dotarcia z pro-duktem bezpośrednio do klienta. Umożliwiają one zdobycie znacznej pozycjina rynku oraz sprzyjają racjonalizacji kosztów. Mają uzasadnienie w przy-padku produktów o znaczącej złożoności technicznej oraz wymagających dalszej ich obsługi w procesie sprzedaży i użytkowania np. fachowa obsługa.Takimi produktami są artykuły motoryzacyjne, sprzęt elektroniczny, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego.

  • kanałów administrowanych występuje tutaj lider (ogniwo wiodące) procesu dystrybucji produktu między szczeblami kanału marketingowego. Kształtuje on relacje między uczestnikami kanału. Liderem może być producent,hurtownik czy duże przedsiębiorstwo handlu detalicznego.

  • kanałów kontraktowych powstających w wyniku samodzielnych powiązań nie-zależnych podmiotów rynkowych za pośrednictwem umów. Mogą one przybie-rać różną formę, w zależności od: przedmiotu umowy, typu przedmiotu integru-jącego, formy integracji czy też rodzaju segmentu obsługiwanego rynku.

Podstawowe znaczenie ma rodzaj umowy. Uwzględniając to kryterium wyróżniamy umowy: zrzeszenia, kontraktacji, joint venture, leasingowa franchisingowa patronacką i spółki. Wybierając konkretny rodzaj umowy, podmioty tworzące dany kanał kontraktowy określają zakres wspólnego działania i wzajemne zależności.

Obecnie coraz powszechniejsze stają się powiązania franchisingowe, których organizatorem jest przedsiębiorstwo produkcyjne. Współcześnie tego typu programywyraźnie dominująprzy sprzedaży samochodów czy usługach gastronomicznych.

Franchising jest to długookresowe porozumienie między przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym franchise - dawcą a niezależnymi podmiotami franchise biorcami. Organizator łańcucha zapewnia podmiotom podpisującym z nim umowę franchisingowa dostawę wytwarzanych towarów, a podmioty podejmującewspółpracę na warunkach frachisingu odprowadzają na rzecz sponsora łańcuchaniewielką prowizję.

Podobne prace

Do góry