Ocena brak

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał bezpośredni

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Nazywany również zeropoziomowym, jestnajkrótszym kanałem dystrybucji. Składa się z producenta sprzedającego bezpośrednio finalnemu nabywcy.

Podstawowymi formami sprzedaży bezpośredniej są:

- sprzedaż bezpośrednio w domu klienta,

- organizacja promocyjnych spotkań w domach,

- sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż za pośrednictwem telewizji oraz za pośrednictwem własnych sklepów producenta.

Producent ponosi wszelkie nakłady związane z przygotowaniem produktu do sprzedaży, posiada on bliskie kontakty z konsumentem.Kanały te tworzą producenci mając na uwadze szybkość przemieszcze-nia produktów oraz następujące korzyści:

 • pełną kontrolę producenta nad zbytem wytworzonych produktów, cenami,poziomem usług świadczonych finalnym nabywcom,

 • szybki, bezpośredni, niezakłócony, dwukierunkowy przepływ informacji rynkowych między producentem a jego klientem,

 • możliwość szybkiego dostosowania oferty rynkowej do zmian popytu w obs-ługiwanym segmencie rynku,

 • skrócenie czasu przepływu produktów od wytwórców do finalnych nabywców,

 • relatywnie szybszy przepływ płatności za zakupione produkty,

 • realizację przez producenta pełnego zysku z tytułu sprzedaży produktów,

 • możliwość nawiązania trwalszych więzi z klientem i wykształcenie grupylojalnych nabywców.

Do niedogodności związanych ze stosowaniem bezpośrednich kanałów przezproducentów można na przykład zaliczyć:

 • ograniczenie zakresu penetracji rynku do przepustowości posiadanej siecidystrybucji (akwizytorów, placówek),

 • konieczność ponoszenia wszystkich kosztów dystrybucji i pełnego ryzykasprzedaży,

 • konkurencyjność nakładów czynionych w sferze produkcji i dystrybucji,

 • rozbudowę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,

 • odroczone w czasie efekty budowy niekiedy bardzo kosztochłonnych więziz finalnymi nabywcami (koszty wizyt sprzedawców producenta u klientów,szkoleń, delegacji itp.).

Oceniając bezpośrednie kanały dystrybucji trzeba wyraźnie stwierdzić, że niezawsze są one tańszym rozwiązaniem. Sama integracja funkcji produkcji i dystrybucji w jednym przedsiębiorstwie nie powoduje automatycznej obniżki kosztów.Niekiedy całkowity jednostkowy koszt dystrybucji w kanałach bezpośrednich jestwyższy niż w kanałach pośrednich. Efektywność ekonomiczna kanału nie zależybowiem od jego długości, lecz od efektywności działań na każdym jego szczeblu.

Podobne prace

Do góry