Ocena brak

Institute of Internal Auditors (IIA )

Autor /abetteryou Dodano /20.11.2007

O Instytucie
The Institute of Internal Auditors (IIA Global) załozony w 1941 roku jako zawodowa organizacja audytorów wewnętrznych w Ameryce Północnej. Obecnie Instytut jest organizacją międzynarodową, skupiającą 85 000 członków będących wolontariuszami w sieci 230 oddziałów w 120 krajach świata.
Motto:
Progress through sharing
Uczymy sie wzajemnie
Misja:
Być wiodącym międzynarodowym stowarzyszeniem zawodowym działającym na całym świecie w celu promowania i rozwoju praktyki audytowania wewnętrznego.
Aby zrealizować swoją misję The IIA postawił przed swoimi członkami cztery podstawowe cele. Być:
• miedzynarodową zawodową organizacją, która efektywnie wykorzystuje możliwosci swoich członków (wiedzę, umiejętności doświadczenia...)
• rozpoznawanym autorytetem
• uznanym liderem
• głównym edukatorem
Oddział stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Instytutu; Oddziały są zorganizowane w 17 organizacji regionalnych, które mogą być podzielone na podregiony. Członkowie i oddziały z danego podregionu są reprezentowani na szczeblu międzynarodowym przez przedstawiciela podregionu (ang. district representative) a każdy region jest reprezentowany przez dyrektora regionalnego (ang. regional director).
Poziom wiedzy i umiejętności pielęgnowanych przez Instytut powoduje, że standardy, zasady etyczne, certyfikaty, programy kształcenia oraz rozwiązania metodyczne i techniczne wypracowane przez Instytut i pod jego auspicjami stały się kanonem dla praktyków audytu wewnętrznego na całym świecie. Merytoryczny poziom publikacji i narzędzi metodycznych Instytutu nie ma równych w świecie.

O Polskim Oddziale IIA
Polski Oddzial IIA jest stowarzyszeniem osób fizycznych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 maja 2002 jako Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA-Polska oraz uznanym przez światową organizację IIA dnia 27 czerwca 2003 roku. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA-Polska nie prowadzi dzialałności gospodarczej i opiera się na aktywności społecznej członków i woluntariuszy realizujących cele stowarzyszenia. Pracami IIA Polska kieruje Zarząd wraz z innymi organami statutowymi jak Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżenski
Cele Oddziału Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) w Polsce

• działalność promocyjna zawodu audytora wewnętrznego zgodnie z koncepcją międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych
• upowszechnianie międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego uchwalonych przez The Institute of Internal Auditors,
• podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz możliwości zatrudnienia,
• reprezentowanie i ochrona praw i interesów zawodowych członków stowarzyszenia,
• krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz upowszechnienie pozycji i znaczenia zawodu audytora wewnętrznego,
• stworzenie forum wymiany doświadczeń,
• krzewienie i propagowanie zasad etyki i rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji, czuwanie nad przestrzeganiem tych zasad,
• prowadzenie działalności naukowej - dydaktycznej w tym również kształcenie studentów jak i szeroko rozumianej działalności kulturalnej.
Polski oddział the IIA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Realizujemy swoje cele przez:
• promocję edukacji oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie powiązanych ze sobą dziedzin audytu, rewizji, systemów kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, zapewnienia jakości,
• ułatwianie swobodnej wymiany wiedzy o metodach i technikach prowadzenia audytu i rewizji, zapewnieniu odpowiedniej jakości badań audytorskich, budowie i organizacji efektywnych systemów kontroli i nadzoru korporacyjnego, a także o problemach napotkanych przez nas w trakcie realizacji naszych obowiązków zawodowych,
• upowszechnianie wśród kierowników organizacji, audytorów, pracowników odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo biznesowe i zarządzanie ryzykiem wiedzy na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnej organizacji i wykorzystania zasobów,
• promocję norm i standardów zawodowych dotyczących prowadzenia audytu oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie audytu i kontroli,
• promowanie zawodu audytora wewnętrznego wykonywanego zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• pomoc w podnoszeniu profesjonalnej wiedzy i umiejętności,
organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wykładów, konsultacji, poradnictwa, sympozjów, zjazdów, konferencji i konkursów
• wydawanie periodyków, podręczników, skryptów, pomocy i materiałów szkoleniowych, informatorów i innych publikacji,
• przedkładanie wniosków i postulatów właściwym instytucjom w przedmiocie tworzenia odpowiednich uregulowań i zmiany tych uregulowań,
• współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie audytu wewnętrznego,
• ułatwianie członkom wzajemnych kontaktów i poszukiwania pracy,
• współdziałanie z władzami, organami administracji, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi,
• inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Podobne prace

Do góry