Ocena brak

Inne podstawowe sprawności wieku dziecięcego

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

Dwiema dalszymi umiejętnościami podlegającymizmianie rozwojowej we wczesnym dzieciństwiesą: rzucanie i uderzanie. Jakkolwiek rzucaniejest umiejętnością nabywaną zwykle jużw czasie 1. roku życia, to doskonalenie sprawnościodbywa się ciągle w czasie całego okresuwczesnego dzieciństwa. Kolejność zmian wewzorcach ruchowych stosowanych w celu wykonaniazadania tak rzutu, jak i uderzeniawynika z systematycznie doskonalonej kontroliruchowej na poziomie tułowia i kończyn dolnych.Natomiast różnice rozwoju samego wzorcaruchowego zależą od doskonalenia kontrolina poziomie kończyn górnych. W okresie dzieciństwauzyskiwana jest wciąż większa odległośćrzutu. Zwiększanie odległości rzutu jestprawdopodobnie wynikiem pojawiających sięnowych wzorców ruchowych, które pozwalająwydajniej przyłożyć siłę do przedmiotu rzucanegolub uderzanego.

Także chwytanie i kopaniestanowią dwie dodatkowe umiejętności, którenależy rozpatrywać z perspektywy rozwojowej.Chwytanie przedmiotów jako przydatnaczynność wytwarza się począwszy od 3. rokużycia. Dziecko początkowo trzyma ręce wyprostowanew płaszczyźnie czołowej ciała i nieumie dostosować ustawienia rąk do wynikuoceny kierunku i prędkości przedmiotu chwytanego Następnie ręce są wykorzystywane dochwytu oburącz przedmiotu nadlatującego nakierunku ciała i dopiero później dziecko pojmujepotrzebę dostosowania pozycji ciała w przestrzenido przechwycenia rzuconego przedmiotu.Wraz z wiekiem i doświadczeniem dzieckolepiej przewiduje tor lotu przedmiotu i używarąk do chwytu przedmiotu w locie, co pozwalatakże lepiej absorbować energię kinetyczną.Kopanie natomiast wymaga utrzymania równowagina jednej nodze podczas przyłożenia siłydo przedmiotu, na przykład do piłki. W początkachrozwoju tej umiejętności występuje jedynienieznaczny zakrok przygotowawczy nogi uderzającej,dopiero z czasem zostaje wypracowanyzakrok najpierw z poziomu kolana, a następniei z poziomu biodra. Stopniowo wymach i przodopochylenietułowia stają się częścią stereotypuruchu kopania. Pełny wzorzec ruchowywystępuje u dzieci sześcioletnich.

Podobne prace

Do góry