Ocena 2.0 1 głos

Infrastruktura procesów logistycznych

Autor /miamilimo Dodano /18.04.2005

Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji

Środki techniczne stosowane (wykorzystywane) w procesach fizycznego przepływu produktów a także w procesach informacyjnych logistyki oraz sposoby ich użycia a także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju infrastrukturę procesów logistycznych.

Na podstawie: Cz. Skowronek, Zdz. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, 1999, s.63
Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji
W procesach logistycznych jest zaangażowany znaczny majątek trwały, a także zasoby osobowe. Występują zjawiska substytucji tych czynników. Wyższy poziom mechanizacji i automatyzacji procesów transportowych manipulacyjnych itp. (co wiąże się z dużymi nakładami kapitałowymi) umożliwia wzrost wydajności pracy i redukcję zatrudnienia. Z tego choćby wynika konieczność
Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji
Prawidłowe określenie procesu wymaga:
wskazanie - kto zarządza procesem;
określenie, co jest niezbędne do jego zapoczątkowania;
określenie pożądanych lub oczekiwanych wyników końcowych;
wskazanie jednostek, które mają być odbiorcami wyników (adresatami efektów);
identyfikacja czynników mogących stymulować względnie utrudniać realizację;
przyporządkowanie niezbędnych wykonawców i środków do realizacji;
przyporządkowanie uprawnień do kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu;
przemyślenia ewentualnych działań umożliwiających odpowiednią reakcję na nieplanowane odchylenia.
S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE, Wrocław, 1998.
Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji
Podział procesu na segmenty odpowiedzialności
Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji
ŚRODOWISKO PROCESU tworzy zbiorowość biernych i aktywnych, stymulujących lub utrudniających, podmiotów, których istnienie i specyficzne własności musimy uwzględniać w planowaniu i realizacji procesu.

INFRASTRUKTURĘ PROCESU określają wyróżnione w środowisku podmioty zaangażowane w ten proces, wykorzystywane obiekty oraz relacje między podmiotami a obiektami.

Infrastruktura procesów logistycznych zarządzanie logistyczne infrastrukturą procesów.W literaturze przyjmuje się, że infrastrukturę procesów logistycznych tworzą ?środki techniczne, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania? [1]. W konsekwencji wyróżnia się strukturę [2]:
magazynową:
budynki i budowle,
place składowe,
urządzenia magazynowe;
manipulacyjną:
transport wewnętrzny,
urządzenia pomocnicze;
transportową:
środki transportu lotniczego,
środki transportu wodnego,
środki transportu drogowego,
rurociągi;
opakowań:
znakowanych kodem,
nie znakowanych kodem,
transportowych;
informatyczną:
- sprzęt (hardware),
- oprogramowanie (software),
- środki techniczne,
- środki komunikacji.

Podobne prace

Do góry