Ocena brak

INDEKS RYWALIZACJI RZĄDOWEJ

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

występuje w dwóch postaciach:

  1. Indeks partycypacji rządowej – zostaje skalkulowany według dwóch kryteriów: liczby gabinetów sformowanych w badanym okresie oraz sumy udziałów w nich konkretnej partii politycznej

I   - to indeks partycypacji rządowej partii

P – liczba wskazująca w ilu gabinetach uczestniczyła partia (i)

G – liczba sformułowanych gabinetów

Wartość indeksu waha się od 0- gdy partia nigdy nie znalazła się w gabinecie – do 1, gdy uczestniczyła we wszystkich gabinetach

Za jego pomocą możemy ustalić rzeczywisty a nie potencjalny poziom relewencji poszczególnych partii, gdyż jego wartość odbija ich realną siłę przetargową na poziomie parlamentarno - gabinetowym 

Słabością indeksu jest to, że nie pozwala na jakościową ocenę partnerów uczestniczących w procesie formowania gabinetów

  1. Indeks odpowiedzialności rządowej -  pozwala w jakimś stopniu przezwyciężyć słabość pierwszego indeksu, wprowadzając do rozważań poświęconych ocenie rzeczywistego poziomu relewencji aspekt jakościowy

Chodzi o nową zmienną, a mianowicie obsadzenie przez partie stanowiska premiera, co może świadczyć o przechwyceniu przez jedną z nich odpowiedzialności za prowadzona politykę.

Indeks ten kalkulujemy przez podzielenie liczby gabinetów, w których premierem był reprezentant konkretnej partii, przez liczbę gabinetów funkcjonujących w całym badanym okresie:

I    - indeks odpowiedzialności rządowej

L   - liczba gabinetów, w których premierem był reprezentant partii

G   - liczba stworzonych gabinetów

Wartość indeksu zawiera się między 0 – gdy partia nigdy nie obsadziła stanowiska premiera, a 1 gdy obsadzała wszystkie stanowiska szefa rządu.

Oba aspekty, ilościowy zawarty w indeksie partycypacji rządowej i jakościowy uwzględniony w  indeksie odpowiedzialności rządowej, można powiązać tworząc tzw. indeks kombinowany I – syntetyczny indeks relewencji rządowej oparty na łączonej kalkulacji wartości obu wspomnianych podstawowych indeksów

Podobne prace

Do góry