Ocena brak

Idealizm obiektywny filozofii Platona.

Autor /Trurffave Dodano /10.02.2007

Wstęp
Jednym z największych myślicieli IV wieku przed Chrystusem jest Platon, grecki filozof, matematyk, interesował się fizyką i astronomią. Duży wpływ na Platona, jeśli chodzi o pojmowanie rzeczywistości miał Heraklit, pitagorejczycy, eleaci i Anaksagoras . ?Głównym poprzednikiem Platona był Sokrates: on natchnął logikę i etykę Platona. Drugi zaś, prawie równie ważny motyw jego filozofii pochodził od uczonych pitagorejskich, których wpływ objawił się zwłaszcza w filozofii przyrody. Oba motywy łącznie doprowadziły Platona do idealizmu? . Istota filozofii platońskiej to m.in.: teoria idei, nauka o duszy, nauka o przyrodzie, teoria poznania, kosmologia, teoria człowieka, teoria idealnego państwa. Najważniejsze zagadnienie, jakim się Platon zajmował to wzajemny stosunek świata - który możemy poznać zmysłami - do świata idei.

TEORIA IDEI
? Podstawą filozofii Platona jest nauka o ideach, na której dopiero opiera się jego fizyka, antropologia, etyka i polityka. Platon przyjmie za przedmiot filozofii nie to, co jednostkowe, ale to, co ogólne, co wspólne każdej jednostce w danym gatunku i co tym samym należy do jego istoty. Otóż to coś ogólne, niezmienne i wspólne nazywa Platon ideą? . Uważa, że ?rzeczy piękne są przedmiotem nie pojęć, lecz spostrzeżeń, przedmiotem zaś pojęcia jest - albo, jak Platon niekiedy mówił: . I podobnie rzecz ma się z wszystkimi innymi pojęciami: muszą one mieć swój przedmiot, przedmiotem tym zaś nie mogą być rzeczy, lecz musi nim być jakiś byt inny, którego cechą jest niezmienność...Ten odkryty przez się byt nazwał ? .Rozwiązanie sporów toczonych przez poprzedników Platona o zmienność, czy niezmienność bytu, o przynależność bytu do świata materialnego było dualistyczne. Platon uważał, że istnieją dwa rodzaje bytu: byt, który można poznać zmysłami i byt, który możemy poznać przez pojęcia. Rozważając to ściślej Platon doszedł do wniosku, że rzeczy nie są bytem, ponieważ bytem jest to, co musi być i nie może przestać być i wreszcie stwierdził, że jest tylko jeden byt ? idea. Idee są wzorem dla rzeczy. ?Wszystko, co postrzegamy zmysłami, jest mniej lub więcej nieudolną kopią (projekcją) tych idei, które w sposób ponadczasowy istnieją same w sobie i same dla siebie, w bezwzględnej czystości i bezruchu? .

NAUKA O DUSZY
Platon tak samo jak stworzył nowe teorie dotyczące idei stworzył też nowe dualistyczne teorie dotyczące duszy, wprowadził: spirytualizm, mechaniczną teorię połączenia duszy z ciałem i teorię nieśmiertelności duszy. Według Platona dusza jest: niematerialna, niezależna od ciała, niezłożona, doskonalsza od ciała, ciało jest jej więzieniem, jest nieśmiertelna, nie ma początku ani końca, posiada wiedzę wrodzoną, zdobytą przed urodzeniem. Dusza według Platona istniała na początku bez ciała, zaciążył na niej grzech aby go odkupić musiała zostać z ciałem złączona.

Podobne prace

Do góry