Ocena brak

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Właściwe relacje miedzy pracownikami a dyrekcją w firmie zależne są od wielu czynników. Na to, czy pracownikbędzie czuł się spełniony w swojej pracy, a jednocześnie nawiąże silne więzi z firmą, wpływają różne elementy.

Jedną z koncepcji, która bierze pod uwagę wszystkie te potrzeby, jest system „jednej rodziny" zapoczątkowany wJaponii.

System ten zakłada, że każdy pracownik nie tylko ma spełniać obowiązki wyznaczone przez firmę, ale winien czućsię współodpowiedzialny za funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.Peter Ducker ujął istotę tej koncepcji następująco: „Zatrudniamy całego człowieka, a nie tylko tak zwane ręce do pracy".Dlatego podstawą relacji między pracownikami a pracodawcami jest - według tej koncepcji - partnerstwo. Pracownicyzespołu nazywani są członkami zespołu, jego przywódcami lub opiekunami, a podstawowym celem działań nie jestspełnianie wymagań pracodawców, ale łączenie wspólnych wysiłków dla dobra firmy.

Założenia te mają konsekwencje dla systemu płac czy świadczeń dodatkowych. Jak pokazują badania, wynagrodzenienaczelnego kierownictwa w japońskich firmach realizujących system Jednej rodziny" było według danych za rok 1999 wstosunku do płac robotników danej firmy 4,3 razy wyższe, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii różnicata była wielokrotnie wyższa. Poza tym zatrudnieni mają większy wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, ponieważ każdypracownik może zwracać się bezpośrednio do swoich przełożonych, jeśli zajdzie taka potrzeba, co sprzyja wzrostowi„inicjatyw oddolnych". W codziennym funkcjonowaniu firmy panują egalitarne zasady, ujawniające się przykładowo poprzezwspólne stołówki, identyczne dla wszystkich ubrania zawodowe, powszechny dostęp do obiektów rekreacyjnych

Japońską zasadę „jednej rodziny" można uznać nie tylko za przykładowy system zarządzania przedsiębiorstwem, alepewną filozofię firmy, której podstawowe elementy, takie jak szczerość w kontaktach z pracownikami, sprawiedliwość,okazywanie pomocy i przyjaźni są aktualne niezależnie od kręgu kulturowego lub przyjętych systemów zarządzania. Tewartości winny być wprowadzane na każdym etapie oddziaływania firmy na pracownika: od momentu rekrutacji doewentualnego zwolnienia.

Podobne prace

Do góry