Ocena brak

HOMILETYCZNE CZASOPISMA

Autor /Irmina Dodano /19.10.2012

Periodyki poświęcone
upowszechnianiu wiedzy homiletycznej, a także pełniące
funkcję materiałów pomocniczych dla przepowiadających
słowo Boże w Kościele (—» homilia, —» kaznodziejstwo).

1. W k a t o l i c k i c h cz.h. publikowano początkowo wyłącznie
gotowe kazania lub szkice do nich, a z czasem zaczęto
zamieszczać również artykuły i przegląd bibliogr. z zakresu
teorii i praktyki kaznodziejskiej.

Do najstarszych XIX-wiecznych
periodyków niem. należą: „Philothea" (Wü 1837-89),
„Predigt-Magazin" (Au 1838-52), „Der Prediger und Katechet"
(Rb 1851-), „St. Hedwigs-Blatt" (Schaffhausen I860-;
jego kontynuacją od 1884 było „Der katholische Kanzelredner",
połączone 1887 z czasopismem „Chrysologus", Pa 1861-
-1939), „Ambrosius" (Do 1876-, od 1955 kontynuacja pt.
„Praedica Verbum"); z 1. poł. XX w.: „Haec loquere et exhortare".
Wochenschrift für homiletische Wissenschaft und
Praxis (Wü 1906-45) oraz „Kirche und Kanzel". Blätter für
homiletische Wissenschaft (Pa 1918-42), a do najnowszych
„Gottes Wort im Kirchenjahr" (Wü 1940-), „Gedanken zur
Sonntagspredigt" (St 1949-) i „Dienst am Wort" (Fr 1966-,
połączone 1971 w jedno czasopismo) oraz „Weizenkorn" (St
1982-).

Najstarszym periodykiem w języku ang., wychodzącym
od 1900 w Nowym Jorku, jest „The Homiletic Monthly and Catechist" (od 1920-21 pt. „The Homiletic and Pastoral
Review"), a w języku wł. „Palestra del clero" (Rovigo 1921-,
kontynuacja od 1926 pt. „Ministerium Verbi") oraz „Temi di
predicazione" (Na 1957-); cz.h. wydawanym w Brazylii jest
„Revista eclesiástica brasiliera" (Petropolis 1941-), natomiast
w języku franc, m.in. „L'Union". Hebdomadaire d'information
pastoral du prêtre, de la religieuse, du laïc (P 1969-).
Pierwszymi polskimi cz.h. byly —» „Biblioteka Kaznodziejska",
mies. „Kaznodzieja Katolicki" (Kr 1871-72), dwutygodnik
„Kaznodzieja Polski" (Lw 1877) i —» „Homiletyka", a
następnym dwutygodnik „Kazania Zbiorowe" (Prz 1908-09),
—> „Przegląd Homiletyczny", —» „Współczesna Ambona",
oraz biuletyn „Materiały Programowe" (Wwa 1967-);

ponadto
różne czasopisma teol. mają bądź specjalne dodatki homiletyczne,
np. „Biuletyn Homiletyczny", wychodzący od 1971
w —» „Collectanea Theologica", bądź działy duszpast. w ramach
czasopisma, np. Sprawy duszpasterskie i kościelne w
—» „Ateneum Kapłańskim" oraz dział w —> „Mszy Świętej";
dla potrzeb duszpasterstwa polonijnego wychodzą m.in. —»
„Duszpasterz Polski za Granicą" i „Homilia" (Terryville,
Connecticut 1967-).

2. P r o t e s t a n c k i e cz.h. były reprezentowane przez
„Altes und Neues aus dem Schatz theologischer Wissenschaften"
(Wittenberg 1701-61), i „Journal für Prediger" (Hl 1770-
-1841; od 1789 pt. „Neues Journal für Prediger"), które miały
na celu m.in. wspieranie kaznodziejów w poszukiwaniu nowych
form pracy dla przezwyciężenia —> deizmu; obecnie należą
do nich: „Gesetz und Zeugnis" (L 1859-, od 1871 pt.
„Pastoralblätter für Homiletik, Katechetik und Seelsorge"),
„Pastoralblätter für Predigt, Seelsorge und kirchliche Unterweisung"
(Dr 1861-), „Monatschrift für Pastoraltheologie"
(Gö 1904-, z dodatkiem od 1946 „Göttinger Predigtmeditationen"),
„Homiletische Monatshefte" (Dr 1925-) i „Zeitschrift
für Gottesdienst und Predigt" (Gü 1983-). Ponadto na
uwagę zasługuje ekum. periodyk (powstały z inicjatywy Catholic
Homiletic Society) „Preaching" (Saint Louis 1966-).

 

N. Cieszyński. Pisma homiletyczne, PHom 1(1923) 3-18; H. Lcube. Die Literatur des deutschen Katholizismus im letzten Jahre, L 1924; K.G. Steck, W. Werbeck. H.R. Schiette, RGG VI 1885-1891; Bulletin. Situation der Verkündigung und Predigthilfe. Conc 4(1968) 204-220; K. Felgner. Bonner Zeitschriftenvcrzeichnls. Theologie. Bo 1977; A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa. Wwa 1980. z. 1, 77, 239-240; BKCzR.

Podobne prace

Do góry