Ocena brak

Hodowla selektywna.

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Z każdym gatunkiem, który ulega zagładzie, znika unikalna kombinacja materiału genetycznego. Wymierające gatunki i populacje obrazują proces utraty różnorodności na poziomie genetycznym. Tymczasem wykorzystanie pewnych genów mog­łoby przynieść ogromne korzyści. Techniki stoso­wane w inżynierii genetycznej umożliwiają wyizo­lowanie z materiału genetycznego roślin i zwierząt konkretnych genów i wszczepienie ich do materia­łu genetycznego innych organizmów. Geny te mog­łyby wpłynąć na wzrost wydajności upraw i pro­dukcji żywca lub też zwiększyć odporność na choroby czy susze. Zwiększenie wydajności pro­dukcji rolnej przyczyniłoby się do ograniczenia rejonów głodu na świecie.

Tego rodzaju zmiany zachodzą dzięki hodowli selektywnej. Jednym z przykładów tego procesu było udomowienie niektórych gatunków roślin i zwierząt. Z bogatego świata dzikiej przyrody wy­wodzą się gatunki, które dzisiaj stanowią podsta­wę wyżywienia człowieka.
A oto inny przykład; wyobraźmy sobie, że jakaś wywoływana przez grzyby choroba niszczy upra­wy pszenicy. Plantatorzy zauważają, że rosnąca w sąsiedztwie dzika pszenica odporna jest na dzia­łanie czynnika chorobotwórczego. Odporność może być związana z obecnością nowego genu, który pojawił się przypadkowo, wskutek naturalnej mutacji. Uprawa zmieszanych ze sobą gatunków psze­nicy dzikiej i uprawnej może doprowadzić do pożą­danej wymiany materiału genetycznego i uzyska­nia odporności zboża uprawnego. Tego rodzaju program uprawy może jednak trwać wiele lat, nato­miast dzięki inżynierii genetycznej można określić położenie poszukiwanego genu i w znacznie krót­szym okresie czasu dokonać precyzyjnego prze­niesienia genu w określone miejsce łańcucha genetycznego innego osobnika. Niektóre geny odpowiedzialne są za wytwarzanie w organizmach roślin i zwierząt substancji wykorzystywanych w medycynie. Nawet w wysoko rozwiniętych kra­jach przemysłowych substancje pochodzenia natu­ralnego stanowią podstawę niemal polowy leków będących w powszechnym użyciu. W krajach o niskim stopniu zaawansowania technologiczne­go 80% wszystkich leków powstaje na bazie roślin. Rozwój genetyki i wzrastające możliwości mani­pulacji genami sprawiają, że bardziej niż kiedy­kolwiek wskazana jest troska o utrzymanie bogac­twa przyrody ożywionej.

Podobne prace

Do góry