Ocena brak

HOARE-BELISHA LESLIE (1893-1957) - polityk

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Brytyjski działacz Partii Liberalnej, w 1937 r. objął urząd ministra wojny i później członka gabinetu wojenne­go premiera Neville'a *Chamberlai-na. Bezskutecznie usiłował przygo­tować państwo do wojny, otwarcie krytykując poziom wyszkolenia żoł­nierzy Armii Terytorialnej, żądając zmechanizowania wojsk, wprowa­dzenia obowiązkowej służby woj­skowej i rozbudowy lądowej oraz powietrznej obrony przeciwlotni­czej.

Konflikt z gen. *Gortem, sze­fem Generalnego Sztabu Imperial­nego (CIGS), i innymi najwyższymi oficerami, którego podłożem była bezkompromisowość i prawdopo­dobnie żydowskie pochodzenie Hoare-Belishy, zmusiły go do rezy­gnacji w styczniu 1940 r., gdy jego projekty wzmocnienia sił militar­nych Wielkiej Brytanii nie zostały zrealizowane.

Do góry