Ocena brak

Historia Stosunków Międzynarodowych (pytania i odpowiedzi)

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /04.09.2006

1) Istota SM jako nauki i jej główne nurty badawcze
SM- wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy układ sił społ. Na płaszczyźnie panstw i pomiedzy nimi. Jako dyscyplina naukowa powstały przed II WŚ, a rozwineły się po niej. (Historia SM to lata 1815-1955.) Sm jeśli chodzi o istote, to relacje nie tylko miedzy narodami ale tez miedzy innymi uczestnikami- tymi którzy sa podmiotami prawa m-n jak i tymi którzy tej podmiotowosci nie maja, sa to przede wszystkim panstwa i OM, do uczestników SM zaliczamy tez ruchy polityczbe o cgarakterze m-n , korporacje wielonarodowe, kościoły, ruchy religijne....We współczesnym świecie obserwujemy próbe ich zorganizowania i uporządkowania tworzenie quasi władzy Zadanie regulacyjne w SM pełnią normy prawa m-n i OM, jak i normy etyczne i uniwerslane.W SM brak scentralizowanej władzy. SM przez wiele stuleci były utożsamiane ze stosunkami politycznymi miedzy panstwami. Ich geneza siega przełomu średniowiecza i czaśów nowożytnych. XV/XVIw ? powstawanie panstw narodowych, dlatego tez SM stały się pojeciem okreslajacym relacje miedyz narodami zorganizowanymi w panstwie.
Dominujace nurty badawcze= 1)realizm- ujmowanie i ukazywanie rzeczywistosci taką, jaka jest, z zaletami i wadami 2) idealizm- próby gloryfikowania zachowań, determinant jako mających szczególne znaczenie 3) pluralizm- stosowanie kilku metod badawczych jednoczesnie
2) Ład m-n jako pojęcie. Istota ładu Westfalskiego
Ład międzynarodowy, - układ sił na forum m-n i okreslony stan SM miedyz panstwami w świecie. Jest wypadkową stanu stosunków między państwami.
Pokój westfalski ? 1648- konczy okres 30 letnich wojen religijnych. To pierwszy w SM ład, porządek m-n, w którym grupa państw odgrywa najważniejsza rolę w późniejszych zjawiskach m-n. Po pokoju W pojawiają się panstwa narodowe z armiami zawodowymi. Pokój westfalski normalizuje życie polit, ale ma tez wpływ na gosp. i sfere militarna. Przyspiesza proces tworzenia panstw suwerennych. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Jean Bodin. Wg niego władza spoczywa w rękach panstwa, ma charakter publiczny, władca musi mieć społ. legitymacje. Traktat westfalski wprowadizł do ładu m-n nowe zasady: 1) pojęcie suwerennosci, upodmiotowienie małych państw zwłaszcza w Europie środkowej. Dzięki niemu Cesarstwo Rzymskie stało się martwym, Umocniła się koncepcja państwa terytorialnego 2) Kończył w E konflikty religijne ? każdy monarcha ma prawo do wyboru religii dla narodu. 3) zapewniał legitymację władzy nad terytorium 4) zasada nieingerencji w prawy innych państw 5) wzrost roli narodowej amrii podporzadkowanej władzy centralnej. Powstaja nowoczesne systemu podatkowe. 6) wyłoniła się nowa grupa dominujących państw (Aurstria, Rosja, Prusy, Anglia, Francja, Republika Zjednoczonych Prowincji) 7) ożywienie gosp i powstanie kapitalizmu, co przyczynia się do rozowju naukowego i technicznego E.

Podobne prace

Do góry