Ocena brak

Historia Powszechna XX w., konspekt

Autor /Seller002 Dodano /05.09.2007

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Kongres wiedeński 1815 roku powołał do życia Związek Niemiecki, który obejmował 35 suwerennych państw i 4 wolne miasta : Hamburg, Lubekę, Bemę i Frankfurt nad Menem. Stałą, obradującą instytucją został Sejm Związkowy ? Bundestag, pod przewodnictwem Austrii. Kongres wiedeński utrzymywał więc rozbicie państw niemieckich pod względem politycznym i ekonomicznym. Przeciwna temu rozbiciu była zwłaszcza burżuazja niemiecka o liberalnych poglądach. Popierana przez inteligencję starała się przekształcić Związek Niemiecki w zwarty organizm państwowy. Zamierzenia te rozbijała rywalizacja Prus i Austrii o hegemonię w państwach niemieckich.

Różnice ustrojowe w państwach niemieckich były znaczne, w większości istniały jednak rządy królewskie bądź książęce. Systemy polityczne były zróżnicowane. Wprowadzono ograniczone konstytucje (zwłaszcza w państwach południowych, należących niegdyś do utworzonego przez Napoleona Związku Reńskiego ? stąd idee liberalne).

Austria po 1815 roku wyszła obronną ręką. Zachowała dominację w Związku Niemieckim. Była państwem absolutnym (monarchią absolutną) o charakterze państwa policyjnego. Nie było mowy o żadnych reformach. Wciąż istniała tu własność feudalna i poddaństwo chłopów. Na straży systemu i panowania Franciszka I stał kanclerz Klemens Metternich, przeciwnik jakiejkolwiek liberalizacji. Nie dopuszczał takich idei do Austrii.

Prusy po klęsce w wojnie z Napoleonem w 1806 roku rozpoczęły budowanie swej potęgi. Choć monarcha był władcą absolutnym rozumiał konieczność reform (likwidacja feudalnych stosunków). Już w 1807 roku zapoczątkowano reformy. Objęły one tylko sferę społeczna, ekonomiczną i sądowniczą ? bez politycznej.
równość wobec prawa
zniesienie różnic stanowych
zniesiono poddaństwo chłopów (1807)
mieszczanie otrzymali prawo nabywania ziemi
zlikwidowano cechy
Wprowadzono szereg reform wojskowych :
zniesiono monopol szlachty na stopnie oficerskie
wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej, bez różnic stanowych.
Kształtował się wolny rynek i konkurencja. Wykształciły się duże gospodarstwa rolne i folwarki. Rozwijał się przemysł (węgiel i żelazo). Problemem były natomiast granice celne między państwami niemieckimi.

Pruska burżuazja domagała się zniesienia ceł ochronnych w czym popierało ją mieszczaństwo pozostałych państewek, z wyjątkiem anachronicznej Austrii. W 1834 roku utworzono Związek Celny w skład którego wchodziły wszystkie państwa niemieckie z wyjątkiem Austrii i Badenii. Spowodowało to szybki rozwój przemysłu i industrializację. Zakłady metalurgiczne Kruppa. Żegluga parowa i kolejowa.

Unii ekonomicznej obawiał się Metternich, gdyż widział w niej poważną podstawę do zjednoczenia politycznego. W konsekwentnej formie tępił wszelkie przejawy liberalizmu. W 1819 roku wydane zostają uchwały karlsbadzkie likwidujące związki studenckie.

Podobne prace

Do góry