Ocena brak

HIPOTEKA PRZYMUSOWA (SZCZEGÓŁOWO)

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Jest ona ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym prawo własności nieruchomości i niektóre inne prawa. Nie daje ona jednak prawa do prawa z rzeczy (praw) obciążonych, jej istotą jest możliwość zaspokojenia wierzytelności bez względu kto obciążoną rzeczą włada lub prawem dysponuje.

Podstawą jej ustanowienia jest wniosek wierzyciela spełniającego określone wymogi

Zgodnie z art. 34§1 ordynacji hipoteka przysługuje SP(skarb państwa) i jednostce samorządu terytorialnego na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu:

  1. Zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21§pkt 2

  2. Zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości

Przedmiotem hipoteki może być- art. 34§3,4 ordynacji :

Część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika

Nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka

Nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej

Użytkowanie wieczyste

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

Prawo do domu rodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką

Ustanowienie– art.35§1 ordynacji– hipoteka powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej z zastrzeżeniem art38§2

Podstawą wpisu do hipoteki jest- art. 35§2:

  • Doręczona decyzja, niekoniecznie ostateczna:

  1. Ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

  2. Określająca wysokość zobowiązania podatkowego

  3. Określająca wysokość odsetek za zwłokę

  4. O odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta

  5. O odpowiedzialności osoby trzeciej

  6. Określająca wysokość zwrotu podatku.

Są to decyzje wymiarowe

  • Wydany na podst. deklaracji tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, o ile może być wystawione na podst. przepisów o post w adm. bez wydania decyzji

Treść decyzji oraz deklaracji wymiarowej wyznacza wielkość zabezpieczenia. Na tę sumę składają się również odsetki od zaległości za zwłokę, niezależnie od ich ujawnienia w decyzji.

Wpisu hipoteki do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nieprocesowym, bada jedynie treść wniosku, treść i formę dołączonych dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, dokonanego przez sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego. Jeżeli przedmiot hipoteki nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie zob. dokonywane jest przez złożenie wniosku o wpis do zbioru dokumentów.

Wygasa wraz z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, z tytułu którego powstała lub w przypadku zrzeczenia się przez uprawnionego oraz przez nabycie przez niego własności nieruchomości lub prawa ( wynika z KC). W razie wygaśnięcia organ musi dokonać wszystkich czynność umożliwiających wykreślenie jej z księgi wieczystej, szczególności . złożyć stosowny wniosek.

Zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulega przedawnieniu, ale po upływie terminu przedawnienia może być egzekwowane jedynie z przedmiotu hipoteki (art. 70§8 ordynacji )

Wyjawienie majątku ( z wykładu)

Art. 39§1- w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej podatnik, płatnik, inkasent, wspólnicy spółki cywilnej lub inne osoby 3 odpowiadające za zaległości podatkowe na żądanie organu podatkowego obowiązani są do wyjawienia nieruchomości oraz przysługujących im praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki, jeżeli zachodzą przesłanki dokonania zabezpieczenia.

§2 Wyjawienia dokonuje się w formie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Przed odebraniem oświadczenia organ podatkowy zobowiązany jest uprzedzić składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Podobne prace

Do góry