Ocena brak

HESS RUDOLF (1894-1987) - polityk

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Członek NSDAP od 1920 r., był najbliższym współpracownikiem Adolfa Hitlera. Po nieudanym puczu w Monachium w 1923 r. zbiegł do Austrii, lecz dobrowolnie powrócił do kraju i stanął przed sądem. Ska­zany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, odbywał karę w więzieniu w Landsbergu, gdzie przebywał też Adolf Hitler (prawdopodobnie pomagał mu w napisaniu Mein Kampf). Od 1925 r. był osobistym sekretarzem Hitlera. 21 kwietnia1933 r. został zastępcą Fiihrera,a w rządzie nazistowskim objął1 grudnia 1933 r. stanowisko mini­stra bez teki. Uważany był za trzeciąosobę w państwie (po Hitlerzei Hermannie *G6ringu) i nazywany„sumieniem Partii". Od 4 lutego1938 r. wchodził w skład tajnej rady, która m.in. przygotowywała plany agresji na Polskę.

Nie potrafił wy­korzystywać swojego stanowiska i pozycji ani też walczyć o względy Fiihrera, był więc coraz bardziej odsuwany na dalszy plan przez Martina *Bormanna, którego wpro­wadził do kancelarii Hitlera. Praw­dopodobnie te względy zadecydo­wały o podjęciu przez niego próby zmiany biegu historii. 10 maja 1941 r. w samolocie Messerschmitt Bf 110 wystartował z lotniska w Augsburgu i dotarł do Szkocji, gdzie wyskoczył ze spadochronem.

Przedstawiając się jako pokojo­wy emisariusz, zażądał spotkania z księciem Hamiltonem. Osadzony przez Brytyjczyków w więzieniu, dwukrotnie usiłował popełnić samo­bójstwo. Hitler pozbawił go wszyst­kich stanowisk oraz tytułów i ogło­sił, że Hess jest człowiekiem umy­słowo chorym. W 1946 r. stanął przed Międzynarodowym Trybuna­łem Wojskowym w Norymberdze i za zbrodnie przeciwko pokojowi został skazany na dożywotnie wię­zienie. W 1987 r. popełnił samobój­stwo w więzieniu Spandau (gdzie od 1966 r. był jedynym więźniem). Okoliczności ucieczki Hessa z Nie­miec pozostają dotychczas zagadką. Rząd brytyjski nadał zadziwiająco mały rozgłos całej sprawie, a po wojnie nie ujawnił żadnych doku­mentów.

Największą sensację wy­wołał brak blizny na klatce piersio­wej człowieka zmarłego w Spandau, którą miałby autentyczny Hess -ranny w czasie I wojny światowej. Dało to podstawy do podejrzeń, że w Spandau przebywał sobowtór Hessa, a on sam zginął w samolocie zestrzelonym przez niemieckie myśliwce lub został zamordowa­ny w Anglii przez wysłanników Hitlera. Wyjaśnienie tej sprawy do końca będzie możliwe dopiero po ujawnieniu dokumentów z archi­wów brytyjskich.

Podobne prace

Do góry