Ocena brak

Handel zagraniczny

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Istotą handlu zagranicznego jest uzupełnienie brakujących zasobów dóbr w kraju oraz wykorzystanie względnej różnicy kosztów produkcji określonych towarów w kraju i zagranicą. Handel zagraniczny eksport, import, reeksport, obrót uszlachetniający i tranzyt. Do 1990r handel zagraniczny w Polsce był na zasadzie monopolu państwowego tzn. państwo miało wyłączne prawo dokonywania transakcji z zagranicą poprzez państwowe centrale handlu zagranicznego np.: Animex, Uniwersal, Staleksport, Skórimpex i inne(26 central).

Wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowało duże zmiany w handlu zagranicznym i Ustawa o

Działalności Gospodarczej z 1988r odnosi się również do handlu zagranicznego. Konieczność uzyskania koncesji na obrót zagraniczny dotyczy niektórych towarów np.: na cele wojskowe, policyjne, radioaktywne lub towary na które wprowadzono czasowe ograniczenie np.: import zbóż, węgla itp. Podmiotami gospodarczymi prowadzącego handel zagraniczny mogą być spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie , osoby fizyczne i inne. Nadzór nad handlem zagranicznym i jego koordynacje prowadzi minister gospodarki. W dziedzinie Handlu Zagranicznego promocją eksportu zajmuje się Polska Izba Handlu Zagranicznego. Głównymi partnerami Polski w handlu zagranicznym do 1990roku były kraje RWPG.

Po roku 1990r po rozpadzie ZSSR i likwidacji RWPG głównymi partnerami Polski są: Niemcy, Włosi , Holendrzy i inne kraje Unii europejskiej. Ogółem wymiana z krajami Unii stanowi około 67%.

 

Polityka państwa w zakresie handlu zagranicznego.

Wymianę międzynarodową prowadzi się ze względu na różnicę w kosztach produkcji jakie występują między krajami. Towary których koszty produkcji w kraju są relatywnie niższe niż zagranicą stają się przedmiotem eksportu natomiast te których koszty są wyższe są importowane. Prowadzenie handlu zagranicznego wg różnicy kosztów może doprowadzić do upadku niektórych dziedzin produkcji np.: rolnictwa, przemysłu samochodowego i innych.

Rząd może prowadzić w wymianie politykę:

 1. protekcjonizmu

 2. liberalną

Sposoby ograniczania importu mogą być następujące:

 1.  
  1. cła

  2. ograniczenie ilościowe tzw. kwota importowa tj. ilość dobra jakie może być importowane

  3. subsydia dla krajowych producentów

  4. bariery poza taryfowe

 

Sposoby popierania eksportu:

 1. subwencje przyznawane producentom wyrobów przeznaczonych na eksport

 2. tani kredyt dla eksporterów i gwarancje eksportowe

 3. ulgi dla eksporterów w podatku dochodowym od osób prawnych

Podobne prace

Do góry