Ocena brak

Handel wewnątrzgałęziowy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011

Charakterystyka

Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wówczas, gdy dany kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Dzieje się tak dlatego, iż poszczególne gałęzie wytwarzają szeroką gamę jakościowo i gatunkowo odrębnych, ale i wysoce substytucyjnych produktów 2000, s.418.


Warunki zaistnienia wymiany wewnątrzgałęziowej

  • wybór konsumenta - popyt na zróżnicowane typy dóbr, krajowych jak i zagranicznych konsumentów, determinuje ich import (będący eksportem z punktu widzenia kraju - dostawcy). Zagraniczny popyt jest istotnym bodźcem do specjalizacji danego kraju w niektórych tylko towarach produkowanych przez daną gałąź na świecie.
  • skali produkcji - poszczególne kraje nie wytwarzają wszystkich gatunków danego towaru w małych ilościach, lecz specjalizują się w produkcji wybranych gatunków, gdyż w pewnym przedziale wielkości produkcji wzrost jej poziomu przynosi dodatkowe korzyści Milewski, 2003, s. 589.
  • koszty transportu - dodatkowo specjalizacja mająca źródło zarówno w zróżnicowaniu popytu, jak i w korzyściach skali, jest ograniczona kosztami transportu, dlatego wymiana wewnątrzgałęziowa między krajami niezbyt odległymi przybierze prawdopodobnie większe rozmiary 2000, s.418.

Pomiar natężenia

Natężenie handlu wewnątrzgałęziowego mierzy się za pomocą wskaźnika przybierającego wartości od 0 do 1.

  • 0 - określony towar przepływa wyłącznie w jednym kierunku - jest przedmiotem wyłącznie eksportu lub tylko importu danego kraju
  • 1 - wartość eksportu określonego towaru z danego kraju jest równa wartości jego importu 2000, s.418.

Im bardziej jednorodne są produkty tym silniej strukturę wymiany określa komparatywna wynikająca z obfitości czynników produkcji. Natomiast im bardziej zaawansowany technicznie i technologicznie jest dany towar, tym większą rolę w wyjaśnieniu handlu tym towarem należy przypisywać zróżnicowaniu produktu oraz korzyściom skali produkcji.


Specjalizacja wewnątrzgałęziowa dokonuje się przede wszystkim w obrębie grupy towarów przemysłowych. Jej wyrazem są rosnące obroty towarami przemysłowymi między krajami wysoko rozwiniętymi Milewski, 2003, s. 589 - 590.


Przykład

Przykładem może tu być Polska, która eksportuje węgiel kamienny, ale również sprawdza pewną jego ilość z zagranicy. Niemcy produkują samochody, ale również je sprowadzają z Japonii, Francji, Włoch. Miarą handlu wewnątrzgałęziowego jest porównanie salda obrotów handlu międzynarodowego w wybranej branży z ich łączoną wielkością. Ten miernik nosi nazwę, indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Licznik przedstawia wartość bezwzględną różnicy między eksportem a importem w wybranej gałęzi, a mianownik sumę eksportu i importu danej gałęzi. Może się tak zdarzyć, że miernik będzie wynosił 0, ma to miejsce wtedy gdy dany kraj jest jednym eksporterem lub importerem produktów w danej gałęzi. Kiedy w kraju mamy do czynienie z handlem wewnątrzgałęziowym, czyli kraj eksportuje i importuje dany produkt, miernik ten kształtuje się w przedziale od 0 do 1. Maksymalna wartość miernika to 1, będzie ona występowała wtedy, kiedy eksport i import w danej gałęzi będą sobie równe. Będzie to oznaczało największe zaangażowanie w danej gałęzi handlu wewnątrzgałęziowego. Handle wewnątrzgałęziowy odgrywa dużą rolę w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, a Japonii jest niższy. Na występowanie handlu wewnątrzgałęziowego wpływają koszty transportu, strategia marketingowa duży koncernów tzw. polityka zróżnicowania produktu. Handle wewnątrzgałęziowy powoduje, że przedsiębiorstwa uzyskują dynamiczne korzyści skali.


Autor: Lucyna Fiutowska, Joanna Sokołowska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry