Ocena brak

Handel elektroniczny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011

Charakterystyka

Handel elektroniczny (ang. E-commerce) to specyficzny rodzaj handlu obejmujący zakup i sprzedaż towarów oraz usług, wykorzystujący sieć internetową jako środek wymiany pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ze względu na globalny zasięg sieci internetowej istnieje możliwość dotarcia do konsumentów całego globu. Rozpowszechnioną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.


Ze względu na podmioty biorące udział w handlu elektronicznym wyróżnia się:

 • handel elektroniczny pomiędzy firmami (B2B, ang. Business to Business),
 • handel elektroniczny pomiędzy firmą a konsumentem (B2C, ang. Business to Customer),
 • handel elektroniczny pomiędzy konumentami (C2C, ang. Customer to Customer),
 • handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą (C2B, ang. Customer to Business).

Korzyści handlu elektronicznego

 • łatwy i szybki kontakt z klientami i partnerami,
 • możliwość szybkiej aktualizacji oferowanych towarów i usług,
 • bieżące informacje związane z dostępnością oferowanych produktów i usług,
 • pozyskiwanie informacji o klientach w celu określenia ich preferencji,
 • lepsza obsługa klienta,
 • oszczędność czasu,
 • całodobowa obsługa,
 • nowe sposoby reklamy i promocji oraz jednoczesne obniżenie kosztów z tego zakresu.

Zwiększanie przychodów

Handel elektroniczny stanowi dodatkowy kanał sprzedaży, daje szansę uzyskania wzrostu przychodów i pomaga powiększyć udziały w rynku. Pozwala także generować dodatkowe przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisie internetowym. W szczególności, jeśli zaimplementowana strategia handlu elektronicznego pozwala obsłużyć wiele rutynowych czynności związanych ze sprzedażą, to odciążony personel działu sprzedaży może zająć się wytyczaniem nowych kierunków ekspansji.

</div>

Rynkowa ekspansja

Handel elektroniczny pozwala rozszerzać sprzedaż produktów oraz znajomość ich marki i nazwy firmy poza obecny rynek. Ponoszone koszty są przy tym niższe niż w rozwiązaniach alternatywnych, takich jak budowa nowych sklepów lub prowadzenie kampanii reklamowych. Realizacja strategii handlu elektronicznego w Internecie zapewnia obecność na prawdziwie globalnym rynku, niezależnie od wielkości firmy. Z odpowiednim wsparciem promocyjnym serwis internetowy może stać się potężnym źródłem nowych możliwości biznesowych.


Lojalność klientów

Elastyczność Internetu, dzięki której klienci mogą logować się o dowolnej porze, składać zamówienia i sprawdzać postęp w realizacji zamówienia, sprzyja znacznym oszczędnościom czasu i wysiłku samych klientów. Będąc źródłem pozytywnych doświadczeń, handel elektroniczny sprzyja lojalności klientów i zachęca do powtórnych zakupów.


Redukcja kosztów

Handel elektroniczny powiększa zasięg działu sprzedaży i usprawnia przepływ informacji między wydziałami firmy. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia skuteczności i produktywności przedstawicieli handlowych i personelu pomocniczego.


Geneza

Drogą elektroniczną za pomocą system zwanego jako elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange - EDI), firmy już na początku lat 80. wymieniały się informacjami. System ten wykorzystywał synchroniczne połączenia pomiędzy dwoma serwerami i jednocześnie umożliwiał przekazywanie wszelkiego rodzaju informacji jak np. terminów dostaw, zamówień kupna czy też potwierdzeń płatności.

EDI oferował przedsiębiorstwom wydajniejszy sposób przesyłania informacji niż tradycyjna poczta czy fax, lecz działał w sieci firmowej, co ograniczało jego zdolność do obsługi wielu użytkowników.


Wiele wad EDI-ego usunął handel elektroniczny B2B wykorzystując internetowe aplikacje oparte na sieci. Na bazie języka XML (stosowanego łącznie z HTML) realizowano transakcje B2B. Internet początkowo był wykorzystywany tak jak system EDI - służył jako kanał, który łączy firmy, ale oferował on większą elastyczność użytkownikom. EDI umożliwiał połączenie użytkowników poprzez sieć systemową, która pozwalał na dostęp do informacji wielu użytkownikom z poszczególnych stacji roboczych. Dla niektórych firm, a głównie dużych spółek takich jak Cisco Systems oraz IBM czy Dell, Internet stał się sposobem na realizowanie zakupów u dostawców i dokonywania sprzedaży.


Dobrze działająca giełda B2B charakteryzowała się przede wszystkim:

 • dużą dostępnością - dostęp w dowolnym miejscu i czasie,
 • obsługą transakcji - standaryzacja informacji ilościowych i jakościowych,
 • XML - znaczniki zapewniały wspólny zbiór pól danych, dzięki czemu transfer danych informacji stawał się bardziej wydajny,
 • bezpieczeństwem,
 • terminowością.

Handel tradycyjny a elektroniczny

Handel tradycyjny potrzebuje papierowej dokumentacji. Podstawowymi kanałami przepływu informacji są listy, telefony, faksy. Słaba jest organizacja jeśli chodzi o powiązania dostawców z odbiorcami, wąska komunikacja. Istotne znaczenie ma zachowanie tajemnicy między pośrednikami, głównie jeśli chodzi o ceny. Ukierunkowanie na firmę jest podstawową filozofią.


Handel elektroniczny charakteryzuje się odwrotnymi cechami - multimedia zamiast dokumentacji papierowej, elektroniczne drogi przekazu informacji. Występuje silna współpraca między podmiotami i szeroka komunikacja. Cechuje go stała interakcja między partnerami i przejrzystość, jawność transakcji, dzięki czemu możliwa jest eliminacja części pośredników. Filozofią jest ukierunkowanie na problemy ogólne łańcucha logistycznego


Aspekty prawne handlu elektronicznego

cywilno-prawna|Umowy cywilno-prawne zawierane za pomocą metod elektronicznych.

Ta kategoria umów regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego oraz (od 1 lipca 2000 r.) - przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz.271).


Sposoby zawierania umów w Internecie

Poprzez stronę WWW (sklep internetowy)

W tym pierwszym przypadku, umowy zawierane są według następującego - z punktu widzenia prawa cywilnego - schematu:

 • prezentacja towarów lub usług na stronie WWW stanowi zaproszenie do składania oferty
 • użytkownik Internetu poprzez przesłanie zamówienia, składa ofertę (art.66 i n. k.c.) zawarcia umowy (przeważnie na warunkach określonych na stronie WWW)
 • do zawarcia umowy dochodzi w chwili przesłania przez firmę przedstawiającą w Internecie swoje towary lub usługi, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Ten sposób zawierania umów posiada jedną istotną zaletę dla właściciela sklepu internetowego - z cywilnoprawnego punktu widzenia - nie ma on bowiem obowiązku przyjmowania ofert składanych przez użytkownika Internetu, może więc je on odrzucić.
Poprzez pocztę elektroniczną (e-mail)

Zawieranie umowy przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) cechuje przede wszystkim to, że materiały są rozsyłane przez właściciela określonych towarów lub usług do określonych osób. W związku z tym schemat zawarcia umowy jest prostszy i wygląda następująco:

 • przesłanie materiałów dotyczących towarów lub usług do poszczególnych mail-boksów stanowi złożenie oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c.
 • umowa zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia przez dysponenta mail-boksu.
W powyższym schemacie, przeciwnie niż w przypadku podanym powyżej, właściciel sklepu internetowego jest związany swoją ofertą - w przypadku złożenia zamówienia, nie może on odmówić jego realizacji.

<br />

Zastosowanie

Do obszarów, w których handel elektroniczny znajduje zastosowanie należą:

<br />


Autor: Ilona Mika,Małgorzata Wór
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry