Ocena brak

Hałas

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Hałas – każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz czyli w przedziale słyszalnym dla człowieka.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności:

- utrzymaniu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz

- zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany

Istotne jest sumaryczne natężenie dźwięku w danym miejscu. Dla określenia poziomu hałasu dB A

Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 roku określiło dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku różnicując je pod względem 3 kryteriów:

*pora dnia (dzienna/nocna)

*przeznaczenie terenu (mieszkalne, szpitale, cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe)

*źródło hałasu (starty i lądowania statków powietrznych, linie elektromagnetyczne, drogi i linie kolejowe, instalacje i inne źródła)

Kryteria mogą się na siebie nakładać.

 

Decyzja o dopuszczalnych poziomach hałasu – nakłada obowiązki, od 2005r. nie ma pozwoleń na emisję hałasu, ale nie mogą przekraczać poza moją własność (tytuł prawny).

Określa wymagania mające doprowadzić do nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, w tym:

- rozkład czasu źródeł hałasu w trakcie doby

- zakres prowadzenia pomiarów poziomu hałasu

 

Oceny stanu akustycznego środowiska (nie na terenie całego kraju) dokonuje się obowiązkowo dla:

- aglomeracji większych niż 100tys mieszkańców

- wybranych dróg, linii kolejowych oraz lotnisk

- oraz dla obszarów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska sporządza się co 5 lat mapy akustyczne (starosta) – rozkład przestrzenny przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (określa się tereny zagrożone hałasem)

Dla terenów, dla których poziom hałasu przekracza dopuszczalne wartości rodzi się obowiązek utworzenia Programu ochrony przed hałasem – w drodze uchwały rady powiatu (dla aglomeracji powyżej 100tys mieszkańców) lub sejmiku województwa (od 2008r.), postepowanie dot. przyjęcia programu – z udziałem społeczeństwa

 

Treść POH:

- część opisowo-diagnostyczna > definiuje problem, stan środowiska (uwarunkowania środowiska), przyczyny problemu

- plan działań – określenie zadań prowadzących stan hałasu do dopuszczalnych poziomów (zwiększenie obowiązków)

- wskazanie środków finansowania działań

Ograniczenia np. typ nawierzchni> obniżenie prędkości pojazdu

 

Lokalne instrumenty ochrony przed hałasem:

-strefy ciszy – uchwała rady powiatu, dotyczy akwenów wodnych – zakaz używania na akwenach wodnych pojazdów motorowych

- obszary ciche w aglomeracji – uchwała rady powiatu, na obszarze, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, ma zapobiec pogorszeniu dobrego stanu akustycznego, instrument prewencyjny, ograniczenia dot. użytkowania terenów na przyszłość (drogi, przemysł), wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania

- obszary ciche poza aglomeracją – uchwała rady powiatu, na obszarze, który nie jest narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej, ma zapobiec pogorszeniu dobrego stanu akustycznego, instrument prewencyjny, wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania

Podobne prace

Do góry