Ocena brak

Grupy strategiczne

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Określenie strategii działania kluczowych konkurentów sektora pozwala na usta­lenie tzw. grup strategicznych. M. E. Porter twierdzi, że jest to „taka grupa firm w sek­torze, która stosuje taką samą lub podobną strategię według wymiarów strategicz­nych”1. Oznacza to, że składa się ona z konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, które w podobny sposób ze sobą rywalizują na różnych płaszczyznach.

Firmy należące do jednej grupy strategicznej oferują produkty podobne pod względem jakości, poziomu technicznego, prowadzą w podobny sposób promocję swoich produktów, używają zbli­żonych kanałów dystrybucyjnych, ceny ich produktów są również do siebie zbliżone. Przedsiębiorstwa te stosują podobne technologie produktu i są w takim samym stopniu zintegrowane pionowo, oferują także porównywalne usługi i serwis. Przedsiębiorstwa z danej grupy strategicznej zaspokajają potrzeby tych samych grup klientów.

Mają one także zazwyczaj podobny udział w rynku, a ze względu na podobieństwo strategii po­dobnie reagują na wydarzenia zewnętrzne i posunięcia konkurencyjne. Grupy strate­giczne określonego sektora można przedstawić na mapie. Jest to nowoczesna metoda analityczna dotycząca wewnętrznej struktury konkurencji.

1 M. E. Porter, Strategia konkurencji, jw.,

 

Bazą koncepcji grup strategicznych jest twierdzenie, iż konkurencja w danym sektorze toczy się między firmami wewnątrz danej grupy strategicznej. Rywalizujące ze sobą przedsiębiorstwa łączą się także w celu osiągnięcia pewnych istotnych dla sektora celów, jak tworzenie i umacnianie barier wejścia czy utrudnianie wejścia przedsiębior­stwom zwanym „market followers”, które starają się zdobywać pozycję konkurencyjną dzięki naśladownictwu strategii prowadzonych przez czołowych konkurentów.

Tworząc mapę grup strategicznych dla danego sektora należy zidentyfikować jak największą liczbę kryteriów, według których grupy będą budowane. Analityk spo­rządza różne warianty map tworząc odpowiednie kombinacje par wymienionych powy­żej czynników. W końcowej fazie konkurenci sektora umieszczani są w odpowiednich obszarach dwuwymiarowej macierzy jako firmy zbliżone do siebie pod względem pro­wadzonej strategii oraz wielu innych zmiennych operacyjnych.

Grupy te zostają zakre­ślone okręgiem proporcjonalnym do ich wielkości. Przytoczyć warto też pewne przy­kładowe kryteria, które mogą zostać użyte do wydzielenia grup i skonstruowania map strategicznych. Należą do nich: jakość wyrobu, wykorzystywane technologie, specjalizacja asortymentowa, ceny produktu, koszty produkcji, zakres ob­sługiwanego rynku, rodzaj klientów, sieć dystrybucji czy zakres integracji pionowej i poziomej. W celu stworzenia grup strategicznych kryteria te należy zróżnicować ze względu na ich wartość stopniując nasilenie danego elementu. Przypisując kolejnych głównych konkurentów do odpowiednich cech kryteriów otrzymujemy grupy strate­giczne. Przedstawia to schemat na rysunku 11 ilustrujący sytuację w hipotetycznym sekto­rze1.

Grupy strategiczne stanowią narzędzie pozwalające na dokładniejszą analizę sektora. Siły konkurencyjne w danym sektorze różnie oddziałują na poszczególne grupy strategiczne. Wysokość barier wejścia dla nowo wchodzących firm jest różna przy wej­ściu do różnych grup strategicznych. Istnieją także określone bariery utrudniające przej­ście firmy z jednej grupy do innej.

W kolejnym etapie analizy należy ocenić siłę przetargową każdej z grup w sto­sunku do dostawców i odbiorców. Podobnie należy uczynić w przypadku substytutów oraz ocenić konkurencję pomiędzy poszczególnymi grupami.

Interpretacja grup strategicznych opiera się na kilku charakterystycznych ele­mentach jak: strategie konkurencji, źródła przywództwa kosztowego czy dyferencjacja.

Podobne prace

Do góry