Ocena brak

GRUPY DAWCÓW VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Wyróżniamy 5 podstawowych źródeł Venture Capital (grup kapitałodawców):

 

I. PRYWATNI INWESTORZY (OSOBY PRYWATNE)

 

Finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw za pomocą Venture Capital mogą podejmować się różne grupy prywatnych kapitałodawców. W ich przypadku dominującym motywem jest motyw zysku, niezależnie od tego, czy dokonują inwestycji bezpośrednio, czy za pośrednictwem funduszy Venture Capital.

Prywatne fundusze Venture Capital oferują swoje udziały o względnie niewysokiej wartości jednostkowej szerokim kręgom deponentów skłonnych do dokonywania inwestycji w warunkach wysokiego ryzyka. Może się to odbywać bądź przez wydawanie certyfikatów, bądź wprowadzenie funduszu Venture Capital do obrotu giełdowego.

Oferują, zatem alternatywę możliwości inwestowania w stosunku do banków, funduszy powierniczych, funduszy lokat kapitałowych itd.

Na najbardziej rozwiniętym rynku Venture Capital, czyli w Stanach Zjednoczonych występują 3 podstawowe grupy funduszy Venture Capital:

 • fundusze prywatne i publiczne (dominujące)

 • fundusze instytucji finansowych

 • fundusze przedsiębiorstw przemysłowych

 

II. DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Dokonują inwestycji Venture Capital stawiają sobie za cel głównie otwarcie dostępu do nowych technologii, dzięki czemu zapewniają sobie dostęp do metod produkcji i rynków, z którymi związany jest znaczny potencjał rozwojowy. Motyw zysku znajduje się na dalszym planie. Duże przedsiębiorstwa wydzielają organizacyjnie i finansowo z ogółu swej działalności działalność innowacyjną (stosują tu, management venture spin-off). Są one dla swych spółek- córek dawcami Venture Capital. Duże przedsiębiorstwa inwestują także w prywatne, niezależne fundusze Venture Capital. W tym przypadku kierują się motywem zysku, aczkolwiek również penetrują rynek w poszukiwaniu produktów i technologii obiecujących sukces rynkowy ze względu na swoją innowacyjność. Udział dużych przedsiębiorstw w finansowaniu młodych firm może przybierać także formę corporate partnering. Powiązanie przedsiębiorstw opiera się na wzajemnym podziale pracy i ma na celu wspólne wykorzystanie potencjału dużego przedsiębiorstwa w szybkim wejściu na rynek z nowym wyrobem. Duże firmy uczestniczące w partnerstwie strategicznym realizują z tego tytułu szereg korzyści; np.:

 • dostęp do nowych technik i technologii

 • możliwość skoncentrowania się na działalności badawczej i rozwojowej w wybranych dziedzinach

 • poszerzenie palety produktów sprzedawanych pod własnym znakiem firmowym lub przez własną sieć dystrybucji i szybkim opanowaniu nowych rynków

 • możliwość wykorzystania posiadanych nadwyżek zdolności produkcyjnych przez wchodzenie w nisze odkryte przez małe przedsiębiorstwa

 • pozostawienie sobie czasu na dokładne poznanie małej firmy jako kandydata do przejęcia po osiągnięciu sukcesu rynkowego.

Natomiast korzyści dla młodego przedsiębiorstwa to:

 • pozyskanie kapitału własnego na rozwój

 • wykorzystanie nowoczesnego potencjału produkcyjnego dużego przedsiębiorstwa

 • możliwość stosowania know- how partnera

 • sprzedaż wyrobu przez jego sieć dystrybucji

 • zapewnienie sobie na przyszłość możliwości odsprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie partnera.

 

III. FUNDUSZE EMERYTALNE I TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

 

Przeznaczają na inwestycje typu Venture Capital niewielką część swoich zasobów kapitałowych. Unikają związanego z dużym ryzykiem inwestowania w pojedyncze projekty. Preferują odpowiednio zdywersyfikowane inwestycje Venture Capital za pośrednictwem funduszu. Ich celem jest osiągnięcie zysku. Nie interesuje ich przejęcie przedsiębiorstw, czy też korzystanie z jego technologii. Pewne znaczenie jako cel inwestycji Venture Capital może mieć dążenie do wykorzystania efektów cross selling tzn. sprzedaży tym przedsiębiorstwom swoich podstawowych produktów (ubezpieczeń, zabezpieczeń).

 

IV. BANKI

 

Podchodzą z dużą rezerwą do kredytowania innowacyjnych przedsięwzięć. Wynika to z:

 • zasady ostrożności określającej politykę banku

 • awersji do ryzyka

 • przepisów prawa bankowego

 • niedysponowana przez banki odpowiednim potencjałem kadrowym i know-how do dokładnej oceny szans i ryzyka związanego z przedsięwzięciem

 • odsunięcia w czasie zwrotu zainwestowanych środków

Udzielają, zatem kredytów dużym, wiarygodnym przedsiębiorstwom, które są w stanie w oparciu o swój majątek ustanowić niezbędne zabezpieczenie. Banki, aby móc wejść na rynek, Venture Capital wydzielają działalność związaną z ponadprzeciętnym ryzykiem ze swoich bilansów, tworząc spółki- córki. Angażując się w Venture Capital kierują się głównie motywem zysku. Na drugim miejscu jest pozyskanie nowych grup klientów oraz dążenie do niedopuszczenia do niego konkurentów. Szala możliwości angażowania się banków w inwestycje Venture Capital rozciąga się do czystego wyłożenia środków finansowych do założenia funduszu Venture Capital, wyposażenie go w kapitał czynnego udziału w jego inwestowaniu.

 

V. PAŃSTWO

 

Venture Capital pochodzące od państwa ma istotne znaczenie ogólnoekonomiczne, gdyż wypełnia istniejąca na rynku lukę na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych realizowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Można rozróżnić pasywny i aktywny udział państwa na rynku Venture Capital. Jako pasywny inwestor państwo stawia do dyspozycji potrzebny firmom kapitał własny. W sposób aktywny działa natomiast poprzez zakładanie publicznych funduszy Venture Capital i wyposażenie ich w niezbędne środki jak również poprzez zakładanie inwestycji wspierających procesy innowacyjne. Państwo tworzy lub wspiera centra wynalazcze, parki technologiczne, prowadzi doradztwo innowacyjne itp. Programy publiczne dostarczają młodym firmom niezbędny kapitał własny na korzystnym pod względem kosztów warunkach. Jednak wiążą się z tym pewne trudności i niebezpieczeństwa:

 • dostęp dla ściśle określonych dziedzin postępu technicznego

 • finansują zwykle etap badań i rozwoju, rzadko produkcji i wprowadzenie wyrobów na rynek

 • konieczność przejścia przez skomplikowaną biurokratyczną procedurę

 • długi okres rozpatrywania wniosków o udzieleni wsparcia finansowego

 • przekazanie dokumentacji innowacyjnego projektu związane jest z zagrożeniem dotarcia do niego przez konkurentów.

Rola państwa we wspieraniu procesu finansowego za pomocą Venture Capital polega również na wprowadzeniu specjalnych regulacji dotyczących działalności funduszy pośredniczących w inwestowaniu tego typu kapitału (kwestie wyposażenia funduszy w kapitał, struktury portfela udziałów, subwencji i gwarancji ze strony państwa, obciążeń podatkowych).

 

 

Podobne prace

Do góry