Ocena brak

Grupa kapitałowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011

Charakterystyka

Grupa kapitałowa to grupa co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które pozostają ze sobą w związku kapitałowym.


Grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej i jednostek zależnych (kontrolowanych przez jednostkę dominującą) bądź też stowarzyszonych. Jednostką dominującą jest spółka akcyjna, spółka z o.o. lub inna spółka kapitałowa (jawna lub komandytowa), która ma jedną bądź więcej spółek zależnych (stowarzyszonych). W wypadku złożonej struktury grupy kapitałowej może się zdarzyć tak, ze jednostka dominująca będzie jednostką zależną od jednostki dominującej wyższego szczebla.


W odniesieniu do jednostki zależnej jednostkę dominującą cechuje m. in. posiadanie większości z całkowitej liczby głosów w organach jednostki zależnej lub prawo decydowania w zakresie polityki finansowej i bieżącej działalności gospodarczej jednostki zależnej. W odniesieniu zaś do jednostki stowarzyszonej jednostkę dominującą cechuje posiadanie od 20% do 50% głosów na walnym zgromadzeniu jednostki stowarzyszonej. Obowiązki grupy kapitałowej są określone w w rozdziale 6 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 121, poz.591)Obowiązkowa sprawozdawczość

Głównym obowiązkiem grupy kapitałowej jest sporządzanie, na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zestawionego w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę. Jeżeli siedziba, bądź zarząd jednostki dominującej znajdują się na terytorium RP to obowiązek składania skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmuje jednostkę dominująca a także jednostki zależne i stowarzyszone wszystkich szczebli, niezależnie od lokalizacji ich siedziby.
Sprawozdanie składa się z:

 • skonsolidowanego bilansu,
 • skonsolidowanego zysków i strat|rachunku zysków i strat,
 • skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy

Oprócz tego, do sprawozdania należy dołączyć sprawozdanie z jej działalności sporządzone według wymogów ustawodawczych.


Co do zasady sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku bilansowego, istnieje jednak możliwość sporządzenia go na inny dzień jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.


Wyłączenia z obowiązku składania sprawozdań

Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego jeżeli spełnia co najmniej dwa z trzech warunków:

 • łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi nie więcej niż 250 osób,
 • łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro,
 • łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro.

Dane te muszą dotyczyć wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla z okresu od dnia bilansowego roku obrotowego do dnia roku bilansowego poprzedzającego rok obrotowy.


Konsolidacja nie obejmuje natomiast jednostki zależnej niebędącej spółką prawa handlowego gdy:

 • udziały tej jednostki zostały nabyte w celu ich odsprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia,
 • występują ograniczenia w kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami.

Metody konsolidacji sprawozdań

Ustawodawca przewidział trzy metody konsolidacji:

 • konsolidacji pełnej|metodę konsolidacji pełnej,
 • konsolidacji proporcjonalnej|metodę konsolidacji proporcjonalnej,
 • praw własności|metodę praw własności.

Metoda konsolidacji pełnej

jest metodą polegającą na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz dokonaniu wyłączeń a także odpowiednich korekt.


Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia, wartości udziałów posiadanych przez wszystkich członków grupy kapitałowej, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych. Wycenę tą przeprowadza się na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nad jednostkami zależnymi. Oprócz tego wyłączeniom podlegają w całości m. in.: wzajemne należności i zobowiązania członków grupy kapitałowej; przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, a także wynikające z tego zyski i straty.


Metoda konsolidacji proporcjonalnej

polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej w pełnej wartości, z proporcjonalną do posiadanych udziałów częścią wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych (niebędących spółkami handlowymi) oraz dokonaniu wyłączeń na takiej samej zasadzie jak w metodzie konsolidacji pełnej.


Metoda praw własności

wyodrębnia osobną pozycję po stronie aktywów trwałych skonsolidowanego bilansu, zwaną ?Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności?. Wykazuje się tam udziały w cenach ich nabycia (skorygowanych o różnicę między cenami nabycia a wartością udziałów w kapitale jednostek podporządkowanych). Skorygowana cena nabycia ustalana jest na dzień rozpoczęcia kontroli jednostek zależnych, przez jednostkę dominującą.


Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na tan sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie jednostki dominującej. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, ustawodawca dopuszcza możliwość sprawozdania sporządzonego za inny okres roczny, pod warunkiem, ze dzień bilansowy przypada nie wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem bilansowym grupy kapitałowej.


Terminy sporządzania sprawozdań

Jednostka dominująca musi sporządzić sprawozdanie do 2 miesięcy od daty obowiązującej dal sporządzenia sprawozdania finansowego. Termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc w przypadku, gdy konsolidacja następuje także na niższych szczeblach grupy kapitałowej. Gotowe, skonsolidowane sprawozdanie jest podpisywanie przez kierownika jednostki dominującej, a następnie zatwierdzane przez odpowiedni organ jednostki dominującej nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego.


Grupa kapitałowa, może być podatnikiem rozliczającym w sposób przewidziany dla osób prawnych, co umożliwia jej Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Musi ona jednak spełniać odpowiednie warunki, określone przez Art. 1a tej ustawy.


Autor: Agnieszka Legerska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry