Ocena brak

GREEN THOMAS HILL

Autor /Zyta Dodano /10.10.2012

ur. 7 IV 1836 w Birkin (Yorkshire),
zm. 26 III 1882 w Oksfordzie, ang. neoheglista.

Studiował na uniw. w Oksfordzie, gdzie od 1878 był prof,
etyki i jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli ang.
—» idealizmu.

W pracy Popular Philosophy in Its Relation to
Life (Ox 1868) krytycznie oceniał przedstawicieli „filozofii
popularnej" (m.in. D. Hume'a i J.J. Rousseau) - nazywając
ich współcz. sofistami, zarzucał im brak globalnej teorii bytu oraz kierowanie się egoistyczną zasadą poszukiwania przyjemności;
w Introduction to the Philosophical Works of David
Hume (ITI, Lo 1874-75) polemizował ze skrajnym —> empiryzmem
(I) Hume'a, zacierającym różnicę między wyobrażeniem
a pojęciem oraz deprecjonującym rolę ludzkiego umysłu
i myśli; odnosząc się krytycznie do filoz. naturalizmu i
materializmu, G. nawiązywał do I. Kanta i G.W.F. Hegla (—»
heglizm); ludzki umysł i samoświadomość traktował jako narzędzie
do rozpoznania natury bytu - różnica między zjawiskową
a noumenalną sferą rzeczywistości nie jest konsekwencją
rozróżnienia świata podmiotowo-intencjonalnego i przedmiot
owo-realnego, gdyż cała rzeczywistość jest tworem absolutnego
umysłu Bożego.

W wyd. przez A.C. Bradleya Prolegomena
to Ethics (Ox 1883 , 1906 ) G. polemizował z —» utylitaryzmem
i —» hedonizmem; twierdził, iż ludzkich pragnień
nie należy ujmować w izolacji od całości osoby człowieka,
którego aktywna postawa wobec życia jest motywowana poszukiwaniem
i realizacją celów; etyka związana jest z uznaniem
mor. ideałów, respektowaniem „dobra wspólnego" i realizacją
„ludzkiej doskonałości".

Praca Lectures on the Principles
of Political Obligation (w: Works of Thomas Hill G. II,
Lo 1886, NY 19422 ) stanowi zarys polit, filozofii G . , nawiązującej
do nurtu liberalizmu; państwo to „mor. organizm",
efekt wolnej decyzji ludzi, którym należy zagwarantować wolność
i respektowanie praw człowieka (z prawem do rewolucji);

G. akcentował równocześnie konieczność wypełniania
obowiązków wobec in. ludzi, antycypując ideę państwa opiekuńczego.
Prace G. wydano (częściowo) w The Works of
Thomas Hill G. (I-III, Lo 1885-88, 1906 ) .

 

J. MacCunn, Six Radical Thinkers. Bentham, John Stuart Mill, Cobden, Carlyle, Mazzini, Thomas Hill G., Lo 1907, NY 1979; J. Pucelle, La nature et l'esprit dans la philosophie de Thomas Hill G. La Renaissance de l'idéalisme en Angleterre I-II, Lv 1961-65; W. Walsh, EPh III 387-389; CA. Smith, Thomas Hill G. Philosophical Manuscripts. An Annotated Catalogue. Idealistic Studies 9 (1979) 178-184; I.M. Greengarten, Thomas Hill G. and the Development of Liberal-democratic Thought. Tor 1981; CA. Smith. The Individual and Society in Thomas Hill G. Theory of Virtue, History of Political Thought 2 (1981) 187-201; M. Micheletti, Antropologia e specificità della morale. Riflessioni sull'etica di F. H. Bradley, Thomas Hill G. e G.E. Moore, Filosofia 33 (1982) 127-142.

Podobne prace

Do góry