Ocena brak

Gospodarowanie odpadami

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Gospodarowanie odpadami – zbieranie odpadów, ich transport, odzysk i unieszkodliwianie, wszystkie te działania, włącznie z wykonaniem nadzoru nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów

Plany gospodarki odpadami:

  1. krajowy – opracowuje Minister Środowiska

  2. wojewódzki – organy wykonawcze opracowują, organy uchwałodawcze przyjmują

  3. powiatowy – j.w.

  4. gminny – j.w.

 

Plany określają:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami

- cele w zakresie gospodarki odpadami

- prognozy zmian w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami

- zadania i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami wraz z harmonogramem ich realizacji

- instrumenty finansowe służące do realizacji celów – źródło finansowania

- system gospodarowania odpadami (projektowany)

- system monitoringu

- rodzaje i ilość i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku

- rozmieszczenie instalacji istniejących do odzysku odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie

 

Krajowy, wojewódzki i powiatowy plan – obejmują wszystkie rodzaje odpadów powstające i przywożone na terenie danej jednostki.

Gminne plany – obejmują odpady komunalne powstające na jej obszarze oraz na jej obszar przywożone

Plany niższego rzedu musza być zgodne z planami wyższego rzędu, wzajemna zależność planów

Sprawozdanie z realizacji planu – organ wykonawczy organowi uchwałodawczemu, za okres 2 lat.

Aktualizacja planu co 4 lata.

Podobne prace

Do góry