Ocena brak

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje:

  1. na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

  2. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.4: przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej

  3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia

  4. w wyniku własnej działalności gospodarczej

  5. przez inne czynności prawne

Podobne prace

Do góry