Ocena brak

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Mienie komunalne może być gminne, powiatowe i wojewódzkie. Trudno mówić o samodzielności samorządu terytorialnego, gdy ten samorząd nie byłby wyposażony w określone źródła dochodów. Jedną z podstawowych cech samodzielności samorządu terytorialnego jest posiadanie majątku przez niego czyli mienia. Mienie jest niepodstawowym źródłem dochodu, ale świadczy o samodzielności i niezależności samorządu od administracji rządowej. Posiadanie mienia, dla jednostek samorządu, jest źródłem praw, uprawnień, które przysługują własności. Można na poczet tego mienia zaciągać pewne zobowiązania finansowe np. kredyty, pożyczki, ale także posiadanie mienia jest źródłem obowiązków, wiążących się z posiadaniem-wierzyciele gminy mogą rościć swoje roszczenia-zaspakajać z majątku poszczególnych jednostek. System ustrojowy państwa zmieniał się i jednym z elementów tej zmiany było utworzenie samorządu gminnego. Najistotniejszym problemem było wyposażenie samorządu gminnego w majątek.

Mienie komunalne jest to wg. kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe, należąca do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw. Czyli: stronę podmiotową mienia komunalnego są gminy, związki gmin oraz inne gminne osoby prawne.

Definicje legalne mienia samorządowego dają różne przepisy. Według art.43 Sam Gmin U „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstwie”. Według ustawy o samorządzie powiatowym art.46ust.l :”mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne”. Wreszcie art.47 ust.l SamWojewU mienie samorządowe definiuje następująco: „mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.” Mienie samorządowe, to rodzaj mienia publicznego, w skład którego mogą wchodzić różne jego rodzaje:

  • majątek administracyjny np. obiekty budowlane należące do urzędów samorządowych

  • inne mienie których celem jest przynoszenie zysku.

Mogą tu też należeć rzeczy (majątek) użytku publicznego, przeznaczone dla każdego np. gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej. Sprawy samorządowego majątku administracyjnego regulują zarówno przepisy prawa prywatnego jak i publicznego. Do innych praw majątkowych należą użytkowanie wieczyste i inne ograniczone prawa rzeczowe, jak i środki finansowe pochodzące z różnych źródeł publicznoprawnych np. podatki, dotacje celowe i prywatnoprawnych np. darowizny, spadki, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, dywidendy od przedsiębiorstw.

Podobne prace

Do góry