Ocena brak

Gospodarka światowa i handel

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Prawdziwe potęgi handlowe o globalnym zasięgu pojawiły się dopiero na przełomie XIII i XIV wieku, kiedy to w Italii i w krajach arabskich pow­stały potężne rody kupieckie. Włoscy i arabscy kupcy nie mieli łatwego życia. Często lokalni wład­cy żądali, by cudzoziemscy kupcy handlowali jedy­nie z pośrednikami, dzięki czemu część zysku z tych transakcji pozostawała w rękach miejsco­wych kupców. Równocześnie takie potęgi han­dlowe jak włoskie miasta Piza, Genua, Wenecja czy Neapol, starały się zdobyć wyłączność na okre­śl onych trasach, a przynajmniej kontrolować prze­pływ obcych towarów i czerpać z tego zyski. Na przykład Wenecja poddawała kontroli i pobierała opłaty od wszystkich, którzy z portu weneckiego chcieli dostarczyć swój towar rzeką Pad do miast położonych w jej dolinie - do Ferrary, Mantui, Cre-mony, Piacenzy i Pavii.
Z czasem władcy wschodnich imperiów zezwo­lili kupcom z zachodu zakładać kolonie w głów­nych portach Azji - w ten sposób powstały słynne faktorie, od utworzenia których zaczyna się zupeł­nie nowy rozdział historii handlu zagranicznego. Teraz już najbogatsi kupcy nie musieli osobiście nadzorować transportu swoich towarów do naj­odleglejszych portów. Mogli wydawać dyspozycje i kontrolować swoje powiększające się stale imperia za pośrednictwem poleceń pisemnych. Do naszych czasów zachowało się wiele listów handlowych z owych czasów. Świadczą one o oży­wionych stosunkach pomiędzy „centralami", a wy­suniętymi placówkami. W zachowanej korespon­dencji znajdują się szczegółowe wskazówki dotyczące księgowania, rezerwacji towarów, kwity nadania i odbioru, a nawet ubezpieczenia morskie.
Księgi i listy handlowe świadczą o dynamicz­nym rozwoju handlu zagranicznego. Zwiększały się obroty i, proporcjonalnie, zyski. Stosunkowo nowe wynalazki w dziedzinie komunikacji telegraf, telefon radio, łączność satelitarna i obecny rozwój internetu pozwalają utrzymywać tendencję wzro­stową w handlu międzynarodowym.

Podobne prace

Do góry