Ocena brak

Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej określa zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej

Zadania o charakterze użyteczności publicznej są to zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do usług takich należą np. zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, lokalny transport zbiorowy, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić gospodarkę komunalną w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Mogą także powierzyć wykonywanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.

O wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej ,wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy , powiatu lub województwa decydują rada gminy, rada powiatu bądź sejmik województwa, jeżeli przepisy ogólne nie stanowią inaczej. Uprawnienia te mogą być przekazane zarządowi gminy, powiatu lub województwa.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne oraz mogą przystępować do takich spółek.

Gmina bądź inna komunalna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w art.10 ustawy o gospodarce komunalnej. Działalność taka nie może być jednak prowadzona w formie zakładu budżetowego.

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Województwo poza sferą użyteczności publicznej może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność tych spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.

Do góry