Ocena brak

GOMBROWICZ WITOLD

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GOMBROWICZ WITOLD, ur. 4 VIII 1904 w Małoszycach pod Opatowem, zm. 25 VII 1969 w Vence (Francja), powieściopisarz, dramaturg i eseista. Syn ziemianina i przemysłowca, wywodził się ze starej rodziny szlach. osiadłej do 1863 na Żmudzi, nast. w Kieleckiem. W 1911 zamieszkał z rodzicami, w Warszawie; 1922 ukończył gimn. św. Stanisława Kostki, a 1927 studia prawnicze na UW. W tymże roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował filozofię i ekonomię. Po krótkiej aplikacji w sądach warsz. poświęcił się wyłącznie literaturze. Od 1934 współpracował z pismami codziennymi i lit. (gł. z „Kurierem Porannym"), zajmując się m. in. krytyką lit. (recenzje z tego okresu wyd. 1973 w t. 10 Pism zebranych), znany był w kręgach bywalców kawiarni Ziemiańska. W sier pniu 1939 wyjechał do Argentyny, gdzie zastała go wojna. Po kilku latach dorywczego zarobkowania pracował 1947-53 w Banku Pol. w Buenos Aires. Ignorowany przez konserwatywne środowiska emigr., żył dłuższy czas w lit. osamotnieniu. W 1963, dzięki rozgłosowi swych książek uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w Berlinie Zach., stąd przeniósł się 1964 do Royaumont pod Paryżem, a nast. do Vence w okolicy Nicei. W 1967 otrzymał Międzynar. Nagrodę Lit. wydawców (Prix Formentor).

Twórczość lit. rozpoczął od na pół fantast. opowiadań, poświęconych gł. osobliwym przypadkom psychol. (zbiór Pamiętnik z okresu dojrzewania 1933, wyd. rozsz. pt. Bakakaj 1957). Uwagę krytyki zwrócił groteskową powieścią -» Ferdydurke (1937), w której - demaskując rozmaite wzorce obycz. i kult. - sformułował gł. tematy swej twórczości. Przed wybuchem wojny ogłosił sztukę Iwona, księżniczka Burgunda („Skamander" 1938, wyd. os. 1958, wyst. 1959) oraz nie ukończoną powieść sensacyjną Opętani (druk. 1939 pod pseud. Z. Niewieski w pismach codz.). Po dłuższej przerwie napisał w Argentynie dramat Ślub i powieść —» Trans-Atlantyk (wyd. łączne Paryż 1953, wyd. krajowe 1957 z komentarzem autora). W pierwszym z tych utworów (wyst. krajowe 1974), pomyślanym jako transkrypcja snu i zarazem parodia tragedii szekspirowskiej, wyłożył najpełniej swoją filozofię stosunków międzyludzkich, w drugim określił m. in. swój stosunek do rodzimej tradycji kulturalnej. Dał nast. dwie powieści: w Pornografii (Paryż 1960), umiejscowionej w przekształconych realiach okupacyjnej Polski, skupił uwagę na - zbrodniczej niekiedy -fascynacji, jaką budzi młodość, w Kosmosie (Paryż 1965) zagłębił się w zagadkowe dziedziny psychologii erotycznej, badając relacje między przypadkiem a znaczeniem zdarzeń. Ostatnią jego sztuką jest parodystyczna groteska historioz. Operetka (wyst. krajowe 1975). Wydał ją wraz z t. 3 prowadzonego od 1953 Dziennika (t. 1-3, Paryż 1957-66), w którym -mieszając osobiste i błahe nieraz rozważania z zaczepnymi polemikami i rozważaniami filoz. - namalował najosobliwszy zapewne autoportret w pol. literaturze.

Utwory G. skupiają się wokół wielkich tematów formy i niedojrzałości, bogacących się stopniowo w coraz liczniejsze znaczenia. Człowiek w jego ujęciu nie jest nigdy sobą: poddany spojrzeniu bliźnich, ulega - jak bohater Ferdydurke - obyczajowym, intelektualnym i społ. formom (konwencjom, schematom), jakie wytwarzają się między ludźmi. Istnieje również, jak pisarz pokazuje w Kosmosie, wewn. logika rozwoju form, której człowiek może się tylko domyślać, nie wiedząc, czy nie ulega złudzeniom własnego umysłu. Wolność jednostki objawia się najpierw zdolnością do burzenia form, zwł. przez śmiech, prowadzi zaś do odkrycia, że prawodawcą form nie jest moc transcendentna (np. Bóg, Natura, Konieczność Dziejowa), ale konkretny człowiek, choćby przerażony własną potęgą (Ślub). Życie toczy się między martwiejącą formą a bezkształtnym chaosem, a czynnikiem rozwoju jest - paradoksalnie - niedojrzałość, naładowana energią „niższość". Natręctwo niedojrzałości, w której G. upatruje źródło piękna, każe mu ośrodkiem pisarskiej ciekawości uczynić brzydotę (Iwona, księżniczka Burgunda), sztubactwo (Ferdydurke), sarmacki prymitywizm (Trans-Atlantyk). Z latami nabiera ono coraz wyraźniejszego znaczenia erotycznego, które w pełni objawia się w Pornografii i nast. w Operetce. Dla G. sztuka rodzi się z fascynacji tym, co niekształtne, zmierza jednak zawsze do form skończonych. Aby pokonać tę sprzeczność, pisarz zaleca „dystans do formy", młodzieńczy i sceptyczny zarazem. Chcąc złączyć błahość i wielkość, śmieszność i powagę, kaprys i porządek, proponuje w Dzienniku model osobowości dynamicznej i wewnętrznie ambiwalentnej: miarą autentyczności człowieka (twórcy) byłaby obfitość przemian, do których byłby zdolny, nie zaś stałość cech psych, lub poglądów intelektualnych, która byłaby znakiem martwoty. Odważna intelektualnie twórczość G. łączy krytykę współcz. kultury z przemyślaną postawą duchową, którą pisarz chciałby narzucić. Bliska niei^ kiedy egzystencjalizmowi, różni się od niego akcentami sceptycyzmu i anarchizmu, a także formą przekazu, w której dominuje parodia i doprowadzony do mistrzostwa groteskowy humor. Od ok. 1960 dorobek G. budzi znaczne zainteresowanie na świecie: niemal wszystkie jego utwory zostały przełożone na kilkanaście języków: hiszp. (Argentyna i Hiszpania), ang. (Anglia i USA), franc., niem., wł., hol., portug. (także w Brazylii), serb.-chorw., szwedz., duń., norw., japoński.

Dzieła zebrane, t. 1-10, Paryż 1969-73.

A. SANDAUER W.G. - człowiek i pisar?. w: Liryka i logika, wyd. 2 W. 1971 (prwdr. 1965); Z. ŁAPIŃSKI „Ślub w kościele ludzkim" (o kategoriach interakcyjnych u G.), „Twórczość" 1966 nr 9; A. FALKIEWICZ Dramat powszechnej niemożności, w: Mit Orestesa, Poz. 1967; Rozmowy z G„ wyd. D. de Roux, Paris 1969 (oryginał tamże 1968); J. BŁOŃSKI O G., „Mies. Lit." 1970 nr 8; G., Paris 1971 (tom zbiór., wyd. specjalne „Cahiers de l'Heme"); A. KIJOWSKI Kategorie G., „Twórczość" 1971 nr 11; A. MENCWEL Anty-G., w: Sprawa sensu, W. 1971; J. JARZĘBSKI Pojęcie „formy" u G„ „Pam. Lit." 1971 nr 4; tenże Anatomia G , „Teksty" 1972 nr 1; tenże Między chaosem a formą W.G., w: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego (zbiór.), wyd. 2 W. 1974 (wyd. 1 1972); K. WOLICKI G., „Odra" 1972 nr 1; J. VOLLE G. bourreau-martyr, Paris 1972; M. SZPAKOWSKA G. - teoretyk sztuki, „Teksty" 1972 z. 2; „Pam. Lit." 1973 z. 4 (tu: Wokół recepcji W. G. - artykuły badaczy zagr.); M. GŁOWIŃSKI Parodia konstruktywna (o „Pornografii" G.), w: Gry powieściowe, W. 1973; tenże Wokół recepcji G., „Pam. Lit." 1974 z. 4; T. KĘPIŃSKI W.G. i świat jego młodości, wyd. 2 Kr. 1976 (wyd. 1 1974); A. KIJOWSKI Strategia G„ w: Problemy literatury Polski Ludowej (zbiór.), Kr. 1975; „Pam. Lit." 1979 z. 3 (tu: W.G., Kr. 1975-NdW; K. ZALESKI Wokół recepcji G., w: W kręgu literatury Polski Ludowej (zbiór.), Kr. 1975; „Pam. Lit." 1979 z. 3 (tu rozprawy o G.).

Jan Błoński

Podobne prace

Do góry