Ocena brak

Głosowanie w parlamencie

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Głosowania są przeprowadzane po wyczerpaniu debaty. Zawsze są to głosowania jawne i zwykle odbywają się przez podniesienie ręki, ale jednocześnie posłowie głosują za pomocą kart magnetycznych, co pozwala na natychmiastowe ustalenie zarówno ogólnego wyniku, jak i sposobu głosowania poszczególnych posłów. Zasadą jest, że Sejm podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (quorum), czyli przynajmniej 230 posłów (art. 120 K).

Pojęcie zwykła większość oznacza, że dla podjęcia uchwały paść musi więcej głosów za niż przeciw, natomiast głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia. Niekiedy postanowienia Konstytucji lub regulaminu Sejmu wymagają większości bezwzględnej – wówczas liczba głosów za musi być większa od sumy głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Niekiedy wymagana jest też większość kwalifikowana – wówczas liczba głosów za musi osiągnąć pewien ułamek ogólnej liczby głosujących.

Podobne prace

Do góry