Ocena brak

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Periodyzacja

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

Periodyzacja omawianego okresu jest nadal dyskusyjna. Zabiegiem w znacznym stopniu ułatwiającym ją jest przyjęcie zasady odrębnej periodyzacji stosunków międzynarodowych i rozwoju gospodarki światowej oraz periodyzac­ji historii regionalnej.

Można zaproponować następującą periodyzację dziejów świata po II wojnie światowej:

Zakończenie II wojny światowej i ukształtowanie się ładu jałtańsko-poczdamskiego (1945);

Początki zimnej wojny oraz stalinizacji Europy Środkowej 1945-1947;

Konfrontacja systemowa, podział Niemiec, Europy i świata na dwa wrogie bloki (1947-1954);

Złagodzenie zimnej wojny. Destalinizacja i pierwszy kryzys systemu komunistycznego (1954-1959); surowców na Ziemi.

Niezależnie od tego, że udane próby zahamowania przyrostu naturalnego w niektórych krajach (np.Chiny) oraz spadkowa tendencja stopy urodzeń w krajach rozwiniętych i innych krajach uprzemysłowionych dowiodły, iż nadmierny przyrost naturalny można ograniczyć, okazało się w ostatnich latach, że istnieje swoista korelacja pomiędzy spożyciem białka na l mieszkańca a stopą urodzeń w danym społeczeństwie.

Nowe perspektywy rozwoju energe­tyki, postęp techniki, a nade wszystko tzw. „zielona rewolucja" zmniejszyły dziś zaniepokojenie wynikające z nadmiernego przyrostu naturalnego w krajach tzw. Trzeciego i Czwartego Świata. Problem jednak nadal istnieje.

W roku 1950 ludność świata przekroczyła 2,5 mld, w 1960 - 3 mld, w 1980 sięgnęła ponad 4,4 mld, obecnie już przekroczyła 5,5 mld. Planeta nasza - pod warunkiem jej racjonalnego użytkowania - jest w stanie wyżywić znacznie więcej miesz­kańców. Wymaga to jednak przezwyciężenia innych barier i wyzwań, jakie przed ludzkością stoją.

Kwestia ta posiada wielki wydźwięk moralny, związany z od­miennymi podejściami do podstawowych sposobów regulacji urodzin, szczegól­nie zaś do kontrowersyjnego nie tylko w Polsce problemu aborcji.

Do góry