Ocena brak

GLIKOLIZA

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

Proces przemian biochemicznych prowadzący do przekształcenia glukozy w dwie cząsteczki pirogronianu. Glikoliza jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych szlaków biochemicznych wśród organizmów żywych, począwszy od bakterii na człowieku kończąc.

Procesowi temu towarzyszy wytworzenie niewielkiej ilości energii w postaci 2 cząsteczek ATP, jak również wytworzenie pirogronianu, który jest początkowym związkiem w dalszych przemianach w warunkach tlenowych oddychania komórkowego, a w beztlenowych fermentacji, jak również w szlaku syntezy niektórych aminokwasów, czy w procesie glukone-ogenezy. Glikoliza składa się z 10 reakcji/etapów, które są wspólne dla wszystkich organizmów.

1.    Fosforyzacja glukozy do glukozo-6-fosforanu. Źródłem reszty jest ATP. Enzym przeprowadzający reakcje to heksokinaza.

2.    Przekształcenie glukozo-6-fosforanu do frukto-zo-6-fosforanu przez enzym, izomerazę glukozo-fosforanową. Warto zwrócić uwagę, że w reakcji tej następuje przekształcenie aldozy w ketozę.

3.    Fosfoiyzacja fruktozo-6-fosforanu do fruktozo--1,6-bifosforanu. Źródłem reszty jest ATP. Enzym przeprowadzający reakcje to fosfofruktokinaza.

4.    Rozczepienie f r u kto zo-1,6-b if o sf o ran u na dwa związki trójwęglowe: aldehyd 3-fosfoglicerynowy

i fosfodihydroksyaceton. Enzym przeprowadzający reakcje: aldolaza.

5.    Przekształcenie fosfodihydroksyacetonu do aldehydu 3-fosfoglicerynowego, dzięki enzymowi: izomerazie triozofosforanowej. Etap ten jest ważny, gdyż jedynie aldehyd 3-fosfoglicerynowy może brać udział w dalszych przemianach. Pozwala to na całkowite zmetabolizowanie cząsteczki glukozy.

6.    Przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bifosfoglicerynian. Źródłem reszty fosforanowej w tej reakcji jest fosfor nieorganiczny. W wyniku przekształcenia następuje także redukcja NAD+ do NADH. Ważne jest, by zapamiętać, że na tym etapie powstaje wysokoenergetyczne wiązanie, które w następnych krokach posłuży do syntezy ATP. Enzym przeprowadzający tę reakcję to dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego,

7.    Przeniesienie grupy fosforanowej z 1,3-bifosfo-glicerynianu na ADP z utworzeniem 3-fosfoglicery-nianu i ATP. Enzym katalizujący reakcję to kinaza fosfoglicerynianowa.

8.    Przeniesienie grupy fosforanowej z 3-fosfogli-cerynianu na inny atom węgla w cząsteczce, w wyniku czego powstaje 2-fosfoglicerynian. Enzym przeprowadzający reakcję to fosfogliceromutaza.

9.    Odwodnienie 2-fosfoglicerynianu, w wyniku czego powstaje fosfoenoiopirogronian (PEP). W wyniku tej reakcji następuje przemiana niskoenerge-tycznego wiązania estrowego grupy fosforanowej na wysokoenergetyczne wiązanie fosforanowe PEP, Enzym przeprowadzający reakcję to enolaza.

10.    Utworzenie pirogronianu poprzez przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenolopirogronianu na ADP, utworzenie pirogronianu i ATP, Enzym przeprowadzający reakcję to kinaza pirogronianowa.

Zysk energetyczny to łącznie 4 cząsteczki ATP. Na etapie 7 i 10 powstają 2 ATP z jednej cząsteczki trójwęglowej (powstającej z rozpadu fruk-tozo-l,6-bifosforanu), co daje 4 ATP na 1 cząsteczkę glukozy. Jednakże w pierwszych etapach glikolizy (1 i 3) dochodzi do hydrolizy 2 ATP. Stąd też zysk netto glikolizy to 2 cząsteczki ATP.

Podobne prace

Do góry