Ocena brak

Gleba

Autor /Halina Dodano /19.03.2013

Biol. czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystejpod wpływem czynników glebotwórczych(gł. organizmów żywych, klimatu i wody)i podlegająca stałym przemianom.

G. składasię z trzech faz:

1) stałej – obejmującejcząstki miner., org. i org.-miner. o różnymstopniu rozdrobnienia;

2) ciekłej – wody, wktórej są rozpuszczone związki miner. i org.tworzące roztwór glebowy;

3) gazowej – mieszaninygazów i pary wodnej.

Wzajemny układ trzech faz może ulegać znacznym zmianompod wpływem procesów glebotwórczychi ingerencji człowieka. Kształtowanie stosunkówilościowych pomiędzy poszczególnymifazami można osiągnąć przez wykonanie melioracjiwodnych, agromelioracji, fitomelioracji,uprawę roli itp. Stosunki ilościowe trzechfaz w g. charakteryzuje się przez określeniegęstości objętościowej, porowatości, wilg. izwięzłości.

Ze względu na zróżnicowanie materiaługlebowego w profilu wyróżnia się g.:

1) całkowite, które w całym profilu (do 1,5 m) sązbudowane z tego samego materiału, np. zpiasku, gliny, pyłu; zróżnicowanie uziarnienia profilu powodują wyłącznie procesy glebotwórcze;

2) niecałkowite, które do głęb. 1,5 mzawierają przynajmniej dwie różne warstwy,np. piasek do głęb. 0,8 m, a poniżej glinę.

Na podstawie wielkości oporów, na jakie napotykają narzędzia i maszyny uprawowe, glebydzieli się na:

1) lekkie, zawierające do 20%części spławialnych i stawiające stosunkowomały opór narzędziom uprawowym; są łatwedo uprawy dzięki małej zwięzłości w staniesuchym i niezbyt dużej przylepności w staniemokrym; ich żyzność i urodzajność oraz właściwościfiz., chem. i biol. zależą od średnicyziaren piasku, zawartości części spławialnych ipróchnicy; w praktyce g.l. nazywane są g.Piaskowymi;

2) średnie, zawierające 20–35%części spławialnych i stawiające średni opórnarzędziom uprawowym;

3) ciężkie, zawierająceponad 50% części spławialnych i stawiająceduży opór narzędziom uprawowym; mająwąski przedział optymalnej wilg. uprawowej,w którym normalna uprawa mech. jest możliwa;

4) minutowe – g. bardzo ciężkie posiadającebardzo wąski przedział optymalnej wilg.uprawowej; g. te są bardzo trudne do uprawy.

Podobne prace

Do góry