Ocena brak

Gimnazjum po reformie w 1998

Autor /fireman Dodano /27.04.2006

GIMNAZJUM PO REFORMIE 1998


Nowy system oceniania zewnętrznego pozwala na zdiagnozowanie osiągnięć i braków edukacyjnych uczniów, ocenę jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły oraz obiektywną i faktyczną porównywalność zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia.

W celu merytorycznego i organizacyjnego przygotowania, a także realizacji zewnętrznego systemu oceniania powołana została Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych (w: Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łomży, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu). Komisje te wspólnie opracowały podstawowe dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów.

Najistotniejsze znaczenie mają zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Ustalenie jednolitych i precyzyjnie sformułowanych standardów wymagań ma bezpośredni wpływ na obiektywizację i ujednolicenie zewnętrznej oceny. Jednocześnie standardy te mają istotne znaczenie dla przeniesienia głównego zainteresowania oceny z wiadomości na umiejętności zdobyte w danym etapie kształcenia.
Wprowadzenie standardów wymagań umożliwiło opracowanie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne informatorów o sprawdzianie w 6 klasie szkoły podstawowej i egzaminie w 3 klasie gimnazjum oraz syllabusów do wszystkich przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.
Dokumenty te pozwalają zarówno nauczycielom, jak uczniom i ich rodzicom wcześniej zapoznać się i przygotować się do wymagań egzaminacyjnych.

Zewnętrzny system egzaminacyjny składa się ze:
- sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności w ostatniej klasie sześcioletniej szkoły podstawowej, według standardów wymagań ustalonych odrębnymi przepisami;
- egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum z umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; według standardów wymagań ustalonych odrębnymi przepisami;
- egzaminu zawodowego przeprowadzanego po szkole zawodowej w celu potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji zawodowych;
- egzaminu maturalnego będącego formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, dającego wykształcenie średnie ogólne, upoważniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.


Sprawdzian


Ogólnopolski sprawdzian umiejętności na zakończenie szkoły podstawowej, jest pierwszym egzaminem zewnętrznym, do którego podczas swojej szkolnej edukacji przystępuje uczeń. Sprawdzian ma spełniać trzy podstawowe funkcje:
1. motywować uczniów do uczenia się,
2. motywować nauczycieli do stosowania w procesie nauczania metod pozwalających skutecznie realizować te zapisy podstawy programowej, które zmierzają do integracji międzyprzedmiotowej i przeniesienia akcentu w nauczaniu z przekazywania wiedzy na kształcenie kluczowych umiejętności,
3. być źródłem trafnych, rzetelnych i porównywalnych w skali kraju informacji o szkolnych osiągnięciach uczniów.


Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, lecz jego wyniki nie mają wpływu na promocję ucznia.
Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy, bada umiejętności ucznia, określone w standardach wymagań i w podstawie programowej, które są niezbędne na wyższym etapie kształcenia, takie jak np. czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Sprawdzian jest przeprowadzany w macierzystej szkole podstawowej.
Informacje o wynikach sprawdzianu otrzyma uczeń, macierzysta szkoła podstawowa, organ prowadzący i nadzorujący oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Wszyscy szóstoklasiści mają zapewnione miejsce w gimnazjum w swoim rejonie.


2 października 2001 roku odbył się ogólnopolski próbny sprawdzian, którego celem było praktyczne zapoznanie uczniów z sytuacją egzaminacyjną: formą arkusza, sposobem rozwiązywania zadań i kodowania danych, a także weryfikacja sprawności organizacyjnej całego systemu.


10 kwietnia 2002 roku odbył po raz pierwszy ogólnopolski sprawdzian umiejętności, do którego zostało zgłoszonych 563 311 uczniów klas szóstych. Sprawdzian trwał 60 minut dla uczniów piszących wersję standardową oraz 90 minut dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych piszących wersję dostosowaną do ich dysfunkcji. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.


Egzamin gimnazjalny

Międzyprzedmiotowy egzamin na zakończenie gimnazjum jest powszechny i obowiązkowy, lecz jego wyniki nie mają wpływu na promocję ucznia.
Egzamin składa się z dwóch części i jego celem jest:
1. sprawdzenie opanowania umiejętności i wiadomości
- w części pierwszej, z zakresu przedmiotów humanistycznych, takich jak np. czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenie własnego tekstu,
- w części drugiej, z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, takich jak np. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych, niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu ,wyszukiwanie informacji,
2. dostarczenie zobiektywizowanej, porównywalnej w skali kraju informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów gimnazjum,
3. wpływanie na jakość kształcenia.


Uczeń ma 120 minut na wykonanie zadań z każdej części egzaminu w wersji standardowej. Dla uczniów z potwierdzonymi dysfunkcjami czas trwania każdej części egzaminu może być przedłużony o 60 minut. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50 punktów.
Egzamin jest przeprowadzany w macierzystym gimnazjum.
Informacje o wynikach egzaminu otrzyma uczeń, macierzyste gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, do której zamierza uczęszczać uczeń, organ prowadzący i nadzorujący oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.


16 października 2001 roku odbył się próbny egzamin gimnazjalny. Próbą objęci zostali uczniowie trzecich klas gimnazjów. Gimnazjaliści uczestniczyli w jednej z dwóch części egzaminu - humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej.
14 maja 2002 roku została przeprowadzona część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego
15 maja 2002 roku została przeprowadzona część matematyczno-przyrodnicza.


GIMNAZJUM
III ETAP EDUKACYJNY
W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej; wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, winna przede wszystkim:
1. Wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.
2. Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia.
3. Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki.
4. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.


Ścieżki edukacyjne
W gimnazjum, obok przedmiotów (bloków przedmiotowych), wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne:
· edukacja filozoficzna
· edukacja czytelnicza i medialna
· edukacja prozdrowotna
· edukacja ekologiczna
· edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
· obrona cywilna
· edukacja europejska
· kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej.


Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.
Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, które będą dla uczniów ważnym punktem odniesienia.
Dotychczasowy przedmiot \"Wiedza o życiu seksualnym człowieka\" będzie realizowany w ramach przedmiotu \"Wiedza o społeczeństwie\".


GIMNAZJUM
Przedmioty
Język polski Fizyka i astronomia
Historia Chemia
Wiedza o społeczeństwie: Biologia
1. Wychowanie do życia w rodzinie Geografia
2. Wychowanie obywatelskie Technika
3. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym Informatyka
Sztuka (plastyka, muzyka) Wychowanie fizyczne
Język obcy Język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej
Matematyka EtykaSprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Podobne prace

Do góry