Ocena brak

Giełdy towarowe

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Giełda jest najbardziej sformalizowanym rynkiem, na którym odbywają się spotkania kupców, w ściśle określonym miejscu i czasie, i według ściśle określonego regulaminu. Rodzaje giełd: · Giełdy towarowe · Giełdy usług · Giełdy papierów wartościowych Cechy towarów giełdowych: · Jednorodne nadające się do standaryzacji (zaszeregowania) według określonych cech · Wielkość popytu i podaży jest zmienna · Istnieje masowość popytu i podaży dla tego towaru np. zboża, rośliny przemysłowe, metale, chemikalia, smary, metale, kopaliny. Towar na giełdzie nie występuje fizycznie, a transakcje zawierane są na towary, które mogą znajdować się w odległym punkcie kuli ziemskiej i w różnych stadiach przetworzenia. Na giełdzie operuje się jednostkami towarowymi tzw. kontraktami. Organizacja giełdy: Giełda ma charakter członkowski, ilość członków jest ograniczona. Giełdy mogą być powoływane przez państwo, samorządy miejskie lub zrzeszenia kupieckie. Giełdy mają osobowość prawną i działają w oparciu o statut i regulamin. Sesje giełdowe odbywają się zazwyczaj 5 dni w tygodniu, najczęściej dwa razy dziennie przed i po południu. Operacje giełdowe zawierane są na tzw. parkiecie giełdy, na którym znajduje się wyznaczone do zawierania transakcji miejsca zwane ringami lub pitami. W ringu przebywać mogą wyłącznie upoważnieni do zawierania transakcji członkowie giełdy i maklerzy. Makler jest zaprzysiężony przez daną giełdę i musi odpowiadać warunkom określonym w jej statucie, działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Czas handlu na giełdzie rozpoczyna się i kończy donośnym sygnałem dźwiękowym. Przepisy poszczególnych giełd wymagają, aby propozycje kupna sprzedaży wykrzykiwano czystym donośnym głosem, tak, aby wszyscy przebywający w ringu maklerzy mieli równe szanse przyjęcia oferty. Regulaminy niektórych giełd wprowadzają technikę porozumiewania się za pomocą rąk. Transakcje trzeba zawrzeć z pierwszą osobą, która zgłosiła chęć kupna lub sprzedaży towaru. Nad ringiem znajduje się otoczone barierką podium, na którym obserwatorzy giełdy śledzą ceny, po jakich w danym dniu zawarto transakcje i wprowadzają je do centralnego komputera. Po każdym dniu zbiera się komisja notowań, która ogłasza ceny, po jakich w danym dniu zawarto transakcje w tzw. cedułach giełdowych. Gwarantem uczciwości i prawidłowego wykonania zobowiązań są istniejące przy giełdach Izby Rozrachunkowe. Każdy z maklerów zobowiązany jest do przedstawienia w Izbie dokonanych transakcji. Na rynku transakcji terminowych istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania transakcji poprzez zawarcie transakcji odwrotnej do transakcji pierwotnej. Izba Rozrachunkowa kompensuje wtedy obie transakcje pozostawiając do rozliczenia stratę lub zysk. Rodzaje transakcji giełdowych: 1. Transakcje rzeczywiste – ich celem jest rzeczywiste przeniesienie prawa własności i przekazanie towaru. Wśród transakcji rzeczywistych wyróżniamy: · Transakcje z natychmiastowa dostawą – dostawa w ciągu 1 dnia do 14 dni · Transakcje na przybycie lub na towary w drodze – dotyczy towarów już załadowanych i skierowanych do określonego miejsca. Po zawarciu transakcji nabywca wskazuje gdzie ostatecznie ma być dostarczony towar. · Transakcje na załadowanie, – kiedy towar ma być załadowany w określonym terminie i na określony statek. · Transakcje na dostarczenie, – kiedy sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do określonego miejsca w oznaczonym terminie. 2. Transakcje terminowe – spekulacyjne, futures – w transakcjach tych sprzedający nie ma zamiaru dostarczyć sprzedawanego towaru a kupujący nie ma zamiaru go odbierać. Sprzedawca i nabywca ustalają, jaka będzie cena za miesiąc, dwa czy pół roku, przypuszczają, że faktycznie będzie inna, korzystniejsza dla jednego z nich. Kupujący przewiduje, że cena będzie wyższa a sprzedający, że będzie niższa. W dniu likwidacji transakcji następuje rozliczenie różnic cenowych i ten, kto lepiej przewidział realizuje zysk. 3. Transakcje zabezpieczające – hedge zawierane są przez producentów, którzy potrzebują surowca giełdowego lub kupców zamierzających sprzedać ten towar w późniejszym terminie. Transakcje te mają na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi zmianami cen. Zabezpieczenie polega na tym, że równocześnie zawierane są dwie transakcje. Jedna z nich jest transakcja rzeczywistą, w wyniku, której nastąpi zakup towaru, druga jest transakcja spekulacyjna, mającą na celu spekulacyjną sprzedaż tej samej ilości towaru.

Podobne prace

Do góry