Ocena brak

Giełda papierów wartościowych

Autor /NUheffise Dodano /20.02.2006

Wstęp 2


Rozdział 1. Giełda Papierów Wartościowych, jako instytucja rynku finansowego 3


1.1Historia giełdy papierów wartościowych. 3

1.2 Pojecie giełdy, zadania i warunki funkcjonowania. 5

1.3 Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 8

1.4 Struktura władz Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 11

Rozdział 2. Mechanizmy i funkcjonowanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 20

2.2 Zlecenia giełdowe. 23

2.3 Systemy notowań i kursy walorów stosowane podczas sesji giełdowych 27

Rozdział 3.Ocena ryzyka giełdowego drogą dokonywania analiz. 38

3.3 Analiza techniczna 38

3.2 Analiza fundamentalna. 46

Rozdział 4. Wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 49

4.1 Najważniejsze giełdy papierów wartościowych na świecie i ich znaczenie. 49

4.2 Tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 53

4.3Aktualna sytuacja Giełdy Papierów Wartościowych na rynku środkowoeuropejskim i jej założenia strategiczne. 62

4.4 Współpraca instytucji polskiego rynku kapitałowego z organizacjami międzynarodowymi. 69

Zakończenie 78

Wstęp

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się niezbędnym elementem polskiego rynku kapitałowego, o priorytetowym znaczeniu dla jego dalszego rozwoju.. Dla zrozumienia znaczenia i roli giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej konieczne jest szersze omówienie zarówno współczesnych problemów, jak i historii rynku papierów wartościowych.
Praca jest próbą zarysowania problematyki obrotu papierami wartościowymi. Położono w niej nacisk na możliwości rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Zgodnie z tym założeniem , w rozdziale 1 zamieszczono krótką historię giełd na świecie i na ziemiach polskich, następnie przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania polskiej giełdy, zasady wprowadzania papierów wartościowych na rynek wtórny oraz reguły uczestnictwa w obrocie giełdowym. Na zakończenie szczególną uwagę zwrócono na strukturę GPW , a także na udział Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w tworzeniu rynku kapitałowego. Do tej ostatniej instytucji nawiązano też w rozdziale 4, gdzie położony jest nacisk na rolę Giełdy w integracji międzynarodowej.
Rozdział 2 poświęcony jest szczegółowemu omówieniu przebiegu sesji giełdowej, rodzajom transakcji i zleceń, a także systemom notowań, które obowiązują na GPW.
Rozdział 3 traktuje o podstawowych narzędziach analizy technicznej i fundamentalnej, których znajomość jest niezbędna dla właściwej oceny ryzyka giełdowego. Duża część tego rozdziału została przeznaczona na pokazanie różnorodności wskaźników giełdowych, będących chyba najbardziej popularnym sposobem ukazania tendencji na rynku papierów wartościowych.

Podobne prace

Do góry