Ocena brak

Giełda Papierów Wartościowych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011

Charakterystyka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działa jako spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa od 16 kwietnia 1991 roku. Jest to instytucja powołana do organizowania bezpiecznego obrotu instrumentami finansowymi, z zapewnieniem jednakowego i jednoczesnego dostępu do informacji, przy zachowaniu równych warunków zbywania i nabywania praw inwestora.


Do obrotu giełdowego Zarząd GPW dopuszcza instrumenty o nieograniczonej zbywalności, po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentu informacyjnego. Ponadto w segmencie operacji terminowych giełda opracowuje standard obrotu dla każdego rodzaju instrumentu pochodnego względem instrumentu bazowego, tj. derywatu (m.in. sposób wyliczania wartości instrumentu, pierwszy i ostatni dzień obrotu, limity dzienne i limity zaangażowania).


Funkcjonowanie


Operacje papierami wartościowymi na GPW mogą być dokonywane przez członków Giełdy, którzy mają osobowość prawną i posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, tj.:</div>


<google>ban728g</google>


- firmy inwestycyjne zawierające transakcje na rachunek własny lub rachunek klienta. Do tej grupy należą m.in. przedsiębiorstwa maklerskie, tj. domy i biura maklerskie. Domy maklerskie są zorganizowane jako niezależne od banków spółki (od 25 października 2005 roku - wyłącznie jak spółki akcyjne). Biura maklerskie działają w strukturze organizacyjnej macierzystych banków,


- inne podmioty zawierające transakcje wyłącznie na własny rachunek, będące uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub niebędące - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do rozliczenia zawartych transakcji.


Od 17 listopada 2000 roku zlecenia i transakcje giełdowe są obsługiwane w czasie rzeczywistym przez stosowany do standardów międzynarodowych system informatyczny WARSET.


Kapitał zakładowy spółki


Kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000 zł i jest podzielony na 59 960 akcji imiennych o wartości nominalnej 700 zł każda. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać: Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa fundusze inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na giełdzie (za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego także inne krajowe i zagraniczne osoby prawne). Na koniec 2008 roku Skarb Państwa posiadał 98,80% udziału w kapitale zakładowym GPW.


Literatura

Podobne prace

Do góry