Ocena brak

Giełda

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011

Charakterystyka

Giełda jest to regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiotem są dobra zamienne.


Giełda to jedna z podstawowych instytucji rynku finansowego współczesnych gospodarek. Termin ten oznacza regularnie odbywające się spotkania osób chcących zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży pewnych dóbr jak również osób pośredniczących, w określonym miejscu i czasie, według określonych reguł formalnych, norm i zwyczajów. Podczas zawierania transakcji na giełdzie w efekcie gry podaży i popytu ustalana jest cena rynkowa, która jest następnie podawana do wiadomości publicznej (S. Marciniak, 1995, s.110)


Owa zamienność przedmiotu obrotów giełdowych może być uwarunkowana jego identyczną rodzajową tożsamością np. dewizy, wartościowe tego samego rodzaju, może też wynikać ustalenia określonych norm jakości towaru jako klasyfikacyjny|standardów klasyfikacyjnych.


W związku z tym zawieranie transakcji giełdowych nie wymaga okazywania ich przedmiotów "In natura", co oznacza, iż przedmioty te nie znajdują się w pomieszczeniu giełdy. Nie jest również konieczna obecność właściwych nabywców i zbywców, wskutek czego wszelkie transakcje mogą być, a w wielu wypadkach muszą być, dokonywane przez uprawnionych pośredników. Oznacza to, że funkcjonowanie giełdy opiera się na zakupie i sprzedaży na zlecenie.

</div>

Rodzaje giełd

Klasyfikacji giełd można dokonać na podstawie takich kryteriów jak: przedmiot obrotów towarowych, znaczenie giełd, jej status prawny, rodzaj zawieranych transakcji giełdowych , sposób prowadzenia handlu , swoboda dostępu do giełdy.


Ze względu na przedmiot obrotów giełdy dzielą się zasadniczo na:

 • towarowe,
 • pieniężne
 • usług.

Ze względu na znaczenie giełd wyróżnia się:

 • giełdy o zasięgu międzynarodowym,
 • giełdy o zasięgu wewnątrzkrajowym
 • giełdy lokalne.

Z punktu widzenia formy prawnej giełdy można podzielić na:

 • giełdy organizowane przez państwo, którym statut nadany w trybie ustawowym i które prowadzą swą działalność w granicach ściśle przez państwo określonych,
 • giełdy korporacyjne, tworzone przez organizacje gospodarcze.

Ze względu na rodzaj transakcji zawieranych na giełdach wyróżnia się:

 • giełdy transakcji kasowych,
 • giełdy terminowa|transakcji terminowych. Wśród tych ostatnich należy szczególnie wyróżnić giełdy financial futures i giełdy opcji.

Sposób prowadzenia handlu giełdowego rozstrzyga natomiast o podziale giełd na:

 • giełdy parkietowe (transakcje zawierane za pomocą głosu),
 • giełdy elektroniczne , które charakteryzuje w pełni skomputeryzowany sposób prowadzenia handlu.

Zróżnicowane kształtowanie się na różnych giełdach daje niekiedy asumpt do wydzielenia giełd otwartych i giełd zamkniętych.


Giełdy na świecie

Do największych giełd podstawowych na świecie zaliczane się: New York Stock Exchange, The International Stock Exchange London, Tokyo Stock Exchange.


Największe giełdy terminowe świata: London International Financial Futures and Options Exchange, Chicago Board of Trade, Euronext, Tokyo International Financial Futures Exchange, Honk Kong Futures Exchange.


Uczestnicy transakcji giełdowych

Na giełdzie wyróżnia się dwie główne grupy uczestników: maklerów giełdowych (brokerów)- profesjonalnych pośredników-specjalistów oraz samodzielnych uczestników. Maklerzy giełdowi występują w imieniu inwestorów na rzecz których dokonują sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych podczas gdy samodzielni uczestnicy działają osobiście na własny rachunek.


W transakcjach giełdowych możemy wyróżnić dwie grupy inwestorów: instytucjonalnych oraz indywidualnych. Inwestorzy instytucjonalni to banki, instytucje finansowe, emerytalny|fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe|towarzystwa ubezpieczeniowe.


W zależności od kształtowania się koniunkturalny|cyklu koniunkturalnego w gospodarce mówimy o dwóch sytuacjach na giełdzie: tzw. hossa- jest okresem dobrej koniunktury, wówczas notowania idą w górę oraz bessa- jest okresem złej koniunktury, wówczas notowania spadają.


Autor: Marcin Łata
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry