Ocena brak

Geologia Europy

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Polska:Łączna pow. 312685km,Ląd 311904km,Morskie wody wewn.1991,

Wody terytorialne 8682.Europe dzielimy geologicznie na 3 czści:-platforma wsch.europ.; -paleozoiczna strefa fałdowań kaledońskich i hercyńsich; alpejskie pasmo fałdowe.

PLATFORMA WSCH.EUROP.:półn.-wsch. część europy.Jej zach.granica przebiega od półwyspu jutlandzkiego, przez polskę ku połu.wsch.,aż do wybrzeży morza czarnego.Oddziela ona omawianą prowincję od stref fałdowań paleozoicznych i alpejskich.W budowie wewnętrznej platformy wyróżnić można 2 części:dolną i górną.W polsce plaforma wsch.europ. składa się z obu części.

FAŁDOWANIE PALEOZOICZNE.:Obejmuje strefę fałdowań kaledońskch i hercyńskich, pierwsze z nich miały miejsce na przełomie syluru i dewonu i doprowadziły do ukształtowania obszaró pół. i pół.-zach. Europy.Struktury powstałe w tym czasie zbudowane są z utworów prekambryjskich i staropaleozoicznych.Na ternie polski struktury te odsłaniają się w bardzo niewielu miejscach.Struktury heryńskie w polsce uwidaczniają się w górach Świętokrzyskich i Sudetach.

FAŁDOWANIE MEZOZOICZNE.:w erze mezozoicznej wystąpiły kilkakrotnie ruchy górotwórcze, które określa się często jako wstęp do silnej orogenezy alpejskiej.Własnie dzałanie tych ruchów,w obrębie bruzdy duńsko-polskiej czyni się odpowiedzialnymi za wytworzenie w jej osi wypiętrzenia, wzdłuż linii kołobrzeg-bydgoszcz-włocławek-opoczno, zwanego wałem kujawsko-pomorskim.

OBSZAR FAŁDOWAŃ ALPEJSKICH:fałdowanie

Alpejskie miało najsilnieszy wpływ na dzisiejszy obraz europy.Objęło ono obszar rozległego basenu morskiego, zwanego geosynkliną Tetydy, pokrywającego całą poł. Europę łącznie z m.Śródziemnym, które stanowi pozostałość tego wielkiego zbiornika.Cała ta strefa jest najmłodsza tektonicznie a jej najbardziej wysuniety punkt na pół.to Karty.

CZWARTORZĘD W POL.:

Na przełomie 3-rzędu i 4-rzędu nastąpiło dość znaczne oziębienie klimatu i zwiększenie opadów.Sprzyjało to gromadzeniu się wielkich mas śniegu które przekształciły się w lodowce.Głównym ośrodkiem zlodowaceń w europie była skandynawia, skąd grube masy lądolodu objęły dużą część europy środ.zajmując pow.5,5mln km.Powyrzej 2000m.n.p.m. wytworzyły się ośrodki lokalnych zlodowaceń górskich(alpy,pireneje,kaukaz,tatry,karkonosze).Wskutek działalności lodowców górskich powstały w krajobrazie formy wklęsłe (doliny U-kształtne i zawieszone,cyrki lodowcowe)zwiazane z niszczącą działalnością lodowców.To właśnie one nadają swoisty charakter górom dotkniętym tym działaniem,jako że formy akumulacyjne(moreny czołowe,boczne, środkowe)są znacznie miejsze i nie tak wyraziste.

Podobne prace

Do góry