Ocena brak

Geografia Ekonomiczna - Ściaga 31

Autor /Atornedeere Dodano /06.06.2005

Geografia Ekonomiczna:
1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy dokonujące się w tych strukturach
Przedmiot badań geografii ekonomicznej:
1)uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia ludności osadnictwa, produkcji infrastruktury 2)możliwości i sposoby gospodarczego wykorzystania środków gospodarczych 3)zależności zachodzące między zjawiskami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi ich geneza i przyczyny 4)uwarunkowania i ocena skutki powiązania gospodarki ze środkami gospodarczymi oraz trendy przyszłościowe
Interdyscyplinarny charakter geografii ekonomicznej:
1)wielodyscyplinowe badania przestrzennych aspektów zjawisk gospodarczych i społecznych
2)szerokie korzystanie z dorobku innych dyscyplin naukowych bez których nie byłyby w stanie poznać i wyjaśnić badanej rzeczywistości społeczno gospodarczej
Funkcje geografii ekonomicznej:
1.Poznawcza- wynika z analizowania rzeczywistości geograficznej i wyciągania stąd wniosków co do przebiegu różnych procesów społeczno-gospodarczych w przestrzeni 2.Praktyczna (aplikacyjna)- geografia ekonomiczna spełnia praktyczną rolę w zarządzaniu gospodarką
Przykłady praktycznego zastosowania geografii ekonomicznej:
1)analizy (diagnozy) istniejącego stanu środowiska oraz gospodarki przestrzennej 2)analiza użytkowania przestrzeni 3)bonitacja środowiska ( dla celów rolniczych, przemysłowych, osadniczych, turystycznych) 4)wybór lokalizacji działalności gospodarczej (produkcyjnej i usługowej) 5)wybór JT (miast, gmin, regionów) mających dogodne warunki rozwoju 6)proponowanie nowych kierunków rozwoju gospodarczego przestrzennego JT 7)racjonalizowanie powiązań przestrzennych między JT 8)opracowania przewodników i map turystycznych
Kierunki badań geografii ekonomicznej: 1)Regionalnyh- bada opisuje zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące na poszczególnych kontynentach w krajach, regionach, miastach i wsiach 2) Ekologiczny- analizuje całokształt relacji między środowiskiem przyrodniczym a społeczeństwem 3)Przestrzennym- zajmuje się poszukiwaniem uniwersalnym prawidłowości przebiegu zjawisk gospodarczych i społecznych w przestrzeni
Współczesne problemy badawcze geografii ekonomicznej: 1)wyczerpywalność zasobów naturalnych 2)eksplozja demograficzna i jej konsekwencje
3)produkcja żywności na świecie, problem nadwyżek 4)konsekwencje urbanizacji i uprzemysłowienia 5)degradacja środowiska człowieka (antropopresja)
Ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego człowieka: 1)niepewność i zmienność środowiska przyrodniczego 2)bariery klimatyczne 3)brak wody
4)bariery przestrzenne (naturalne przeszkody: rzeki, oceany, bagna, łańcuchy górskie) 5)wysokość nad poziomem morza 6)ukształtowanie powierzchni Ziemi 7)ograniczenia w gospodarce surowcami mineralnymi 8)ograniczenia w pozyskiwania energii elektrycznej 9)hałas 10)degradacja środowiska
T: Wpływ środowiska na rozwój społeczno gospodarczy
1.

Podobne prace

Do góry