Ocena brak

Gdzie są największe złoża ropy naftowej?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Złoża ropy i gazu ziemnego znajdują się na wszyst­kich kontynentach, często pod dnem morskim, w szelfach kontynentalnych blisko brzegu. Niektóre pola roponośne są wykorzystywane, inne wciąż jeszcze czekają na odkrycie i eksploatację. Szacuje się, że rezerwy ropy naftowej wystarczą na mniej więcej 40 lat, jeśli wydobycie utrzyma się na pozio­mie z 1988 roku. Szacunki te opierają się na dwóch danych - szacunkowej zasobności znanych złóż, których eksploatacja możliwa jest przy zastoso­waniu obecnie znanych technologii oraz wysokości średniego światowego wydobycia w danym roku. Oczywiście liczby te mogą się zmieniać, w zależ­ności od wykorzystywanych technologii.
Na przykład przed rokiem 1970 Wielka Bryta­nia była niemal całkowicie uzależniona od impor­tu ropy. Odkrycie złóż ropy pod dnem Morza Pół­nocnego w 1969 roku całkowicie zmieniło tę sytuację, czyniąc ten kraj jednym z głównych pro­ducentów ropy na świecie. Do roku 1990 Wielka Brytania wspięła się na 9 miejsce wśród krajów eksploatujących podmorskie złoża ropy. Eksperci są zdania, że wydobycie będzie maleć, nie zmienia to jednak faktu, że Wielka Brytania będzie jed­nym z głównych producentów ropy w XXI wieku.
Największe złoża ropy znajdują się w krajach arabskich Bliskiego Wschodu i stanowią ok. 65% znanych rezerw ropy naftowej. Pod koniec lat 80. Iran, Irak, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadały udokumentowane złoża ropy, które przy poziomie wydobycia w tych krajach z roku 1988 starczyłyby na sto lat.
Na początku 1989 roku rezerwy Arabii Saudyj­skiej (ok. 25% światowych zasobów) szacowano na 90 lat. Dzięki odkryciu nowych złóż w 1990 ro­ku, czas ten wydłużył się o dalsze 50 lat.

Podobne prace

Do góry