Ocena brak

GAWŁOWICKI SZYMON ks.

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

ur. ok. 1610, zm. 1691, pisarz.

Studiował początkowo w Wilnie, a nast. w Padwie, gdzie
uzyska! doktorat filozofii i 1634 medycyny; od 1645 przebywał
w Płocku jako nadworny lekarz bpa Karola Ferdynanda
Wazy, od k t ó r e g o otrzymał wieś Trąbin; 1657 G. został kanonikiem
kolegiaty św. Michala i 1658 k a t e d r a l n ym w Płocku,
a 1663 kolegiaty pułtuskiej; jako prokurator kapituły restaurował
katedrę płocką.

Ogłosił poemat Jezus Nazareński,
Syn Ojca przedwiecznego wcielony albo Jeruzalem
niebieska przezeń wyzwolona (Wl 1686); ten reprezentatywny
dla baroku utwór, zawierający 20 pieśni i 2043 oktawy,
łączy tematykę bibl. (wygnanie z raju, przyjście Zbawiciela)
z elementami sarmackiej wyobraźni i jest zarazem
d o k u m e n t em życia rei. XVII w. (K. Brodziński zestawi! go
z d z i e t em J. Miltona).

 

T. Mikulski. PSB VII 319; tenże, Szymon G., w: Rzeczy staropolskie, Wr 1964, 349-350; H. Barycz, Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, Wr 1977, I 264.

Podobne prace

Do góry