Ocena brak

Gatunkowa ochrona zwierząt

Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013

Gatunki zwierząt, które pod wpływem in-gerencji człowieka w sprawy przyrody ustępują lub wymierają, objęte są ochroną prawną. Na mocy ustawy Rady Narodowej | Słowackiej Republiki Socjalistycznej No ; 125 z dnia 6. XI. 1965 r. ochroną objęto na terenie Słowacji następujące gatunki Kpnrierząt:

Bezkręgowce (Evertebrata) liścionogi (Phyllopoda)

1. skrzelopływka bagienna (Branchinec-ta palludosa)

pancerzowce (Malacostraca)

2. rak strumieniowy [Astacus (Austro-połamobius)torrentium] ł owady (Insecta)

3. Acrida hungarica 

4. biegacz (Carabus) — wszystkie I gatunki K

5. borodziej cieśla (Ergates faber)

6. Gaurotes excellens

7. jelonek rogacz (Lucanus cervus)

8. kozioróg dębosz (Cerambyx cer do)

9. modliszka (Mantis religiosa) i

10. mrówka (Formica) — wszystkie t gatunki

11. nadobnica alpejska (Rosalia alpina)

12. niepylak apollo (Parnassius apollo) rl3. niepylak mnemozyna (Parnassius L mnemosyne)

14. niezdarka dziewica (Saga pedo)

15. paź królowej (Papilio machaon)

16. paź żeglarz (Papilio podalirius)

17.    przeplatka purpuroskrzydła (Eup-hydrias matur na)

18.    rohatyniec nosorożec (Oryctes nasi-comis)

19. tęcznik (Calosoma) — wszystkie gatunki

20. Tibicen haematodes

21. trzmiel (Bombus) — wszystkie gatunki

22.    zygzakowiec (Zerynthia hypsipyle)

23.    żupałek (Ascalaphus) — wszystkie gatunki

Kręgowce (Vertebrata)

minogokształtne (Petromyzones)

1.    minóg (Lampetra) — wszystkie gatunki

ryby (Pisces)

2.    ciosa (Pelecus cultratus)

3.    czop czarny (Zingel zingel)

4.    czop żółty (Zingel streber)

5.    głowacica dunajska (Hucho hucho)

w okresie tarła

6.    karp (Cyprinus carpio) — w okresie tarła

7.    kiełb długowąsy (Gobio uranos-copus)

8.    kiełb Kesslera (Gobio kessleri)

9.    muławka (Umbra krameri) płazy (Amphibia)

10. huczek ziemny (Pelobates fuscus)

11. ropucha (Bufo) — wszystkie gatunki

12. rzekotka (Hyla arborea)

13. salamandra plamista (Salamandra salamandra)

14. traszka górska, czyli alpejska (Tritu-rus alpestris)

15. traszka grzebieniasta (Triturus cris-tatus)

16. traszka karpacka (Triturus montandoni) 

gady (Reptilia)

17. gniewosz plamisty (Coronella aus-triaca)

18. jaszczurki (Lacerta) — wszystkie gatunki

19. okularowiec pannoński (Ablepharus pannonicus)

20. padalec (Anguis fragilis)

21. wąż eskulapa (Elaphe longissima)

22. żółw błotny (Emys orbicularis) ptaki (Aves)

23. Acrocephalus — wszystkie gatunki

24. batalion (Philomachus pugnax)

25. bączek (Ixobrychus minutus)

26. bąk (Botaurus stellaris)

27.    bekas dubelt (Capella media)

28.    bekas mały (Lymnoeryptes minimus)

29.    bemikla obrożna (Branta bemicla) 

30. białorzytka (Oenanthe oenanthe)

31. biegus (Calidris) — wszystkiej gatunki

32. biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus)

33. bielik (Haliaetus albicilla)

34. błotniak (Circus) — wszystkie gatunki

35. bocian biały (Ciconia ciconia)

36. bocian czarny (Ciconia nigra)

37. brodziec (Tringa) — wszystkie gatunki 

38. Carduelis — wszystkie gatunki

39. Charadrius — wszystkie gatunki

40. cietrzew (Lyrurus tetrix)

41. czajka (Yanellus vanellus)

42. czapla biała (Egretta alba)

43. czapla modronosa (Ardeola rai- I loides)

44. czapla nadobna (Egretta garzetta)

45. czapla purpurowa (Ardeapurpurea) I

46.    czapla siwa (Ardea cinerea)

oprócz stawów rybnych

47.    drop (Otis tar da)

48. drozd modrak (Monticola solitarius) 

49. drzemlik (Falco columbarius)

50. dudek (Upupa epops)

51. dzierzba (Lanius) — wszystkie 9 gatunki

52. dzięcioj (Dendrocopus) — wszystkie | gatunki

53. dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 

54. dzięcioł trójpalczasty (Picoides dactylus)

55- dzięcioł zielony (Picus viridis).

56. dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 

57. dziwonia (Carpodacus erythrinus) 

58. Emberiza — wszystkie gatunki

59.    gajówka oliwna (Lusciniolamelanopogoń)

60.    gągoł (Bucephala clangula)

61. gil (Pyrrhula pyrrhula)

62. głowienka (Aythya ferina)

63. gołąb siniak (Columba oenas)

64. grubodziób (Coccothraustes cocco-l thraustes)

65. jaskółka brzegówka (Riparia riparia)

66. jaskółka dymówka (Hirundol rustica)

67. jaskółka oknówka (Delichonl urbica)

68. jerzyk (Micropus apus)

69.    kaczka czernica (Aythya fuligula)

70.    kaczka hełmiasta (Netta rufina)

71. kaczka krakwa (Anas strepera)

72. kaczka ogorzałka (Aythya marila)

73. kaczka podgorzałka (Aythyanyroca)

74. kaczka płaskonos (Anas clypeata)

75. kaczka rożeniec (Anas acuta)

[76. kaczka świstun (Anas penelope)

77. kamusznik (Areńaria interpres)

78. kania czarna (Milvus migrans)

*79. kania ruda (Milvus milvus)

"80. kląskawka (Saxicola torąuata)

81. kobczyk (Falco vespertinus)

kobuz (Falco subbuteo)

*83. kopciuszek (Phoenicurus ochruros) *84. kormoran czarny (Phalacrocorax I carbo) — oprócz stawów rybnych *85. kowalik pospolity (Sitta europaea) *86. kraska (Coracias garrulus)

F87. krętogłów (Jynx torąuilla)

*88. krótkoszpon gadożer (Circaetus gal-[ licus) i*89. kruk (Córvus ćórax) r90. kukułka (Cuculus canorus)

!*91. kulik (Numenius) -- wszystkie [ gatunki r92. kulon (Burhinus oedicnemus)

|*93. kureczka (Porzana) — wszystkie I gatunki i *94. lelek kozodój (Caprimulgus euro-[ paeus)

!*95. Locustella — wszystkie gatunki 1*96. Luscinia — wszystkie gatunki *97. łabędź (Cygnus) wszystkie gatunki

198. markaczka (Melanitta nigra)

*99. mewy (Larus) — wszystkie gatunki fłOO. muchołówka (Muścicapa) '•* wszystkie gatunki rlOl. mysikrólik (Regulus regulus)

Pl02. myszołów zwyczajny (Buteo buteo) P103. nagómik (Monticola saxańlis) rl04. nur (Gavia, Colymbus) — wszystkie gatunki

rl05. orzechówka (Nucifragą caryoca-tactes)

FI06. orzeł, orlik (Aąuila, Hieraaetus)

— wszystkie gatunki *107. ostrygojad (Haemantopus ostra-legus)

*108. pełzacz (Certhia) - obydwa gatunki *109. perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisei-gena)

*110. perkoz rogaty (Podiceps auritus)

*111. Phylloscopus — wszystkie gatunki *112. piaskowiec (Crocethia alba)

*113. pleszka (Phoenicurus phoenicurus) *114. pliszka (Motacilla) — wszystkie gatunki

*115. pluszcz (Cinclus cinclus)

*116. płochacz halny (Prunella collaris) *117. pokląskwa (Saxicola rubetra)

*118. pokrzewka (Sylvia) — wszystkie gatunki

*119. pomurnik (Tichodroma muraria) *120. pójdźka (Athene noctua)

121. przepiórka (Cotiimix coturnix)

*122. puchacz (Bubo bubo)

*123. puszczyk (Strix aluco) — oprócz bażantami *124. raniuszek (Aegithalos caudatus) *125. raróg (Falco cherrug)

*126. rączak (Cursorius cursor)

*121. remiz (Remiz pendulinus)

*128. rudzik (Erithacus rubecula)

*129. rybitwa (Chlidonias) — wszystkie gatunki

*130. rybitwa białoczelna (Sterna albi-frons)

*131. rybitwa wielkodzioba (Hydroprog-ne tschegrava)

*132. rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) *133. rybołów (Pandion haliaetus)

*134: sikora (Parus) — wszystkie gatunki *135. skowronek borowy (Lullula arborea)

*136. sokół pustułeczka (Falco naumanni) *137. sokół pustułka (Falco tinnunculus) *138. sokół wędrowny (Falco peregrinus) *139. sowa błotna (Asio flammeus)

*140. sowa płomykówka (Tyto alba)

*141. sowauralska (Strix uralensis)

*142. sowa uszata (Asio otus)

*143. sowa włochata (Aegolius funereus) *144. sóweczka (Glauddiym passerinum) 145. strepet (Otis tetrax)

*146. strzyżyk (Troglodytes troglodytes) *147. syczek (Otus scops)

*148. szablodziób (Recurvirostraavosetta) *149. szlamnik rycyk (Limosa limosa) *150. ślepowron (Nycticorax nycticorax) *151. świergotek (Anthus) — wszystkie gatunki

*152. tracz (Mergus) - wszystkie gatunki *153. trzmielojad (Pemis apivorus)

*154. Turdus — wszystkie gatunki, z wyjątkiem miejskiej formy kosa 155. uhla (Melanitta fusca) /

*156. warzęcha (Platalea leucorodia) *157. wąsatka (Panurus biarmicus)

*158. wilga (Oriolus oriolus)

*159. wydrzyk (Stercorarius) — wszystkie j gatunki

*160. zaganiacz (Hippolais icterina)

*161. zięba jer (Fringilla montifringilla) ] *162. zięba zwyczajna (Fringilla coelebs) j *163. zimorodek (Alcedo atthis)

*164. zniczek (Regulus ignicapillus)

*165. żołna (Merops apiaster)

*166. żuraw (Grus grus)

*167. żwirowiec obrożny (Glareolapratin- j cola)

ssaki (Mammalia)

168. darniówka tatrzańska (Pitymys tat- j ricus)

*169. jeż (Erinaceus) — obydwa gatunki; 1 oprócz bażantami *170. koszatka (Dryomys nitedula)

*171. kozica (Rupicapra rupicapra)

172. łoś (Alces alces)

*173. mroczkowate (Vespertilionidae)

   wszystkie gatunki

*174. niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

*175. nornik północny (Microtus oeconomus)

176. nornik śnieżny (Microtus nivalis)

*177. orzesznica (Muscardinus avellarinus)

*178. podkowcowate (Rhinolophidae)

—    wszystkie gatunki

*179. ryjówka (Sorex) — wszystkiej gatunki

*180. rzęsorek mniejszy (Neomys anomalusy

181. smużka (Sicista betulina)

*182. świstak (Marmota marmota)

183.    tchórz (Putorius lutreola)

184.    wydra (Lutra lutra)

*185. zębiełek (Crocidura) — wszystkiej gatunki

*186. żołędnica (Eliomys ąuercinus)

*187. żubr (Bison bonasus)

Zwierzęta prawnie chronione nie powinny być niepokojone, nie można ich zabijać ani' łapać. Nie można również zmieniać ichi naturalnych lub sztucznych siedlisk. Martwe okazy zwierząt chronionych należy przekazać instytutom naukowym lub muzeom. W PRL ochronę gatunkową zwierząt ustala rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 4 listopada 1952 r. (Dz. U. nr 45 poz. 307), wraz z późniejszymi zmianami. Oprócz wyżej wymienionych (zaznaczonych gwiazdką) gatunków zwierząt w Polsce pod ochroną znajdują się: mięczaki (MolluscU)

1.    skójka perłorodna (Margaritifera mar-garitifera)

owady (Insecta)

2.    zmierzchnica trupia główka (Acheron-tia atropos)

ryby (Pisces)

3.    jesiotr zachodni (Acipenser sturio) płazy (Amphibia)

4.    kumak nizinny (Bombina bombina)

5.    kumak górski (Bombina variegata) gady (Reptilia)

6.    zaskroniec (Natrix natrix) — poza gospodarstwami rybackimi na wodach zamkniętych

ptaki (Aves)

7.    dzwoniec (Chloris chloris)

8.    jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis)

9.    jemiołuszka (Bombycilla garrulus)

10.    kokoszka wodna (Gallinula chloropus)

11.    krogulec (Accipiter nisus)

12.    krzyżodziób dwupręgowy (Loxia leu-coptera)

13.    krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyop-sittacus)

14.    krzyżodziób świerkowy (Loxia curvi-rostra)

15.    kulczyk (Serinus canaria)

16.    łuskowiec (Pinicola enucleator)

17.    myszołów włochaty (Buteo lagopus)

18.    pardwa (Lagopus lagopus)

19.    perkozy (Podicipedes) — pozostałe gatunki

20.    płochacz pokrzywnica (Prunella mo-dularis)

21.    poświerka szponiasta (Calcarius lap-ponicus)

22.    sęp kasztanowaty (Aegypius mona-chus)

23.    sęp płowy (Gyps fulvus)

24.    skowronki (Alaudidae) pggjpozostałe gatunki

25.    sowa biała (Nyctea scandiaca)

25. sowa jarzębata (Surnia ulula)

27.    sowa mszarna (Strix nebulosa)

28.    synogarlica turecka (Streptoptelia den caocto)

29.    szpak (Sturnus vulgaris)

30.    śnieguła (Plectrophenax nivalis)

31.    turkawka (Streptopelia turtur)

32.    wodnik (Rallus aąuaticus)

33.    wróbel skalny (Petronia petronia) ssaki (Mammalia)

34.    bóbr (Castor fiber)

35.    gronostaj (Mustela erminea)

36.    kret (Talpa europea) poza zamkniętymi ogrodami i szkółkami

37.    kuna domowa (Mustella foina)

38.    łasica łaska (Mustella nivalis)

39.    norka (Mustella lutreola)

40.    popielica (Glis glis)

41.    zając bielak (Lepus timidus)

42.    żbik (Felis silvestris)

Batalion (Philomachus pugnax), bekas mały (Lymnocryptes minimus), derkacz (Crex crex), drop (Otis tarda), kwiczoł (Turdus pilaris), paszkot (Turdus viscivo-rus), przepiórka (Coturnix coturnix), wiewiórka (Sciurus vulgaris), wydra (Lutra lutra), samice: bażanta (Phasianus colchicus), cietrzewia (Lyrurus tetrix) i głuszca (Tetrao urogallus) oraz samice i młode muflęna (Ovis musimon) są zwierzętami łowhymi podlegającymi całorocznej ochronie (Dz.U. nr 2 poz. 17 z 1982 r.).

Podobne prace

Do góry