Ocena brak

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

Autor /ApparlSleeria Dodano /27.01.2007

Wstęp:

Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych.
Organizacje międzynarodowe istniały już w starożytności i w średniowieczu, jednakże większość z nich miała na celu inne zadania niż te współczesne organizacje.
Ale cechą wspólną bez względu na czas ich powstawania jest cel, w jakim zostają tworzone. Wspólnym celem jest i było zaspokajanie jakichś potrzeb, występujących w skali ponadnarodowej.

W pracy zostaną omówione takie zagadnienia jak:
-Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych
-Międzynarodowe organizacje rządowe
-Międzynarodowe organizacje pozarządowe
-Organizacje Transnarodowe
-Międzynarodowe organizacje rządowe poza systemem ONZ

Termin ?organizacja? jest często wywodzony z dwóch słów: greckiego organon oraz łacińskiego, organum, z których pierwsze oznaczało narządzie, narząd, a drugie - narzędzie. Jednak najbliższy współczesnemu terminowi organizacja jest średniowieczny łaciński termin organisatio, przez który rozumiano urządzenie, układ, budowę organizmu.
Przez organizacje międzynarodowe rozumiemy zrzeszenia bądź to państw ,bądź też innych osób fizycznych z różnych krajów ,powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie. Powstały gdyż państwa w pojedynkę
Niedostatecznie radziły sobie z problemami przekraczającymi granice polityczne.
Bardzo istotny jest podział organizacji międzynarodowych, gdyż to on świadczy właśnie o funkcji i znaczeniu danej organizacji. Funkcje bowiem nie są przypisane takie same do każdego rodzaju organizacji.
Współczesne słowniki i encyklopedie tłumaczą termin organizacja na wiele sposobów. W znaczeniu czynnościowym organizacja to organizowanie, a więc podporządkowanie, urządzanie, zakładanie, układanie regulowanie itd. W znaczeniu atrybutowym organizacja to cecha przedmiotu (obiektu), którą nazywa się zorganizowaniem, będąca skutkiem organizowania. W tym przypadku zwraca się uwagę na ?ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności?, a więc strukturę. W znaczeniu przedmiotowym organizacja to obiekt zorganizowany .
W odniesieniu do sfery międzynarodowej termin organizacja jest stosowany we wszystkich trzech znaczeniach. Służy on do określenia zarówno działań porządkujących regulujących stosunki między państwami, jak również ich efektów. Jednak tylko nieliczne zabiegi organizacyjne w stosunkach międzynarodowych dają rezultat w postaci utworzenia ściśle rozumianej organizacji międzynarodowej.

Podstawę prawną organizacji stanowi statut (czasem noszący nazwę konstytucji). Uznaje się, że organizacje międzynarodowe funkcjonują wg trzech typów funkcji :
1.

Podobne prace

Do góry