Ocena brak

Fundamenty

Autor /bejbol Dodano /28.02.2013

Fundamenty — dolne, podziemne częścibudynku, które przejmują obciążenie budynkui przenoszą je na grunt. Fundam enty budynkówmurowanych wykonuje się, zależnie od strefy kraiuna głębokość od 1,20 m do 1,80 m , odpowiednie)do głębokości przem arzania gruntu; rozróżniamyfundam enty ciągłe i odcinkowe.F u n d a m e n t y c i ą g ł e w budownictwiewiejskim wykonuje się z zasady z kam ienia łam anegolub polnego n a zapraw ie ccm entow ow apiennej.M ur fundamentow y wykonuje się z kamieniaz zachowaniem prawidłow ego wiązania.F u n d a m e n t y o d c i n k o w e wykonuje sięwyłącznie z betonu żwirowego lub z betonu zbrojonego;są one znacznie tańsze niż fundam entyciągłe i powinny znajdow ać ja k najszersze zastosowanie.

Podobne prace

Do góry