Ocena brak

Francuska koncepcja władzy lokalnej

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Podstawy współczesnego podziału administracyjnego Francji ukształtowały się w okresie rewolucji francuskiej. Zniesiono wówczas podział na prowincje i wprowadzono departamenty. W tym samym czasie pojawiły się także francuskie gminy, nieco później kantony i arrondissements. Najwyższy stopień tego podziału - regiony - wprowadzono dopiero w 2. połowie XX wieku. Jednocześnie od końca XIX wieku podejmowano nieudane próby ograniczenia nadmiernej liczby gmin. Ostatecznie nacisk kładzie się teraz bardziej na współpracę gmin, która przyjmuję formę związków międzygminnych bądź terytoriów zwanych pays.

Departamenty zamorskie (départements d'outre-mer, DOM), z których każdy jest jednocześnie odrębnym regionem (régions d'outre-mer, ROM), stanowią integralną część Francji, wchodzącą w skład Unii Europejskiej.

Pozostałe obszary, czyli tzw. terytoria zamorskie (territoires d'outre-mer, TOM), choć stanowią część Francji, to nie wchodzą w skład Unii Europejskiej. Do niedawna istniało sześć takich terytoriów, ale jedno z nich, Polinezja Francuska, otrzymało status kraju zamorskiego (pays d'outre mer). Z pozostałych pięciu dwa posiadają status zwykły (Wallis i Futuna oraz Francuskie Terytoria Południowe), a trzy (Saint-Pierre i Miquelon, Majotta i Nowa Kaledonia) - specjalny status zbiorowości terytorialnych (collectivités territoriales). Ponadto Francja sprawuje kontrolę nad kilkoma wyspami na Oceanie Indyjskim i Spokojnym.

Zorganizowanie w samorządach jest warunkiem reformy w latach 1980-1982 samorzad zaczął funkcjonować. Francuzi byli najbardziej scentralizowani od rewolucji francuskiej. Ośrodki decyzyjne były podejmowane w Paryżu ( wszystkie) poza Paryżem nie działo się nic wszystkie pieniądze Francji przechodziły przez Paryż. Powodowało to brak rozwoju miast. Po 1982r przyznaje się samodzielnośc finansową samorządom.

3 ZASADY STANOWIĄ FUNDAMENT SAMORZĄDNOŚCI:

- RACJONALIZACJA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO I UTWORZENIE DEPARTAMENTÓW. Wszystko podzielone wg. tych samych zasad ,departamenty na mniejsze jednostki.

- UNIFORMACJA , obowiązują te same przepisy: zasady .Nastepuje powołanie PREFEKTUR> 3 szczeble samorządu: gmina,departamenty ,regiony. Prefekt na poziomie departamentu. Regiony od 1982r. mają prawo do własnej administracji ,własnego budżetu. Jest większy od departamentu na czele regionu stoi prefekt . jest przedstawicielem wszystkich ministrów i zwierzchnikiem służb resortowych.

GMINA

Organem stanowiącym jest rada gminy, wybierana na 6lat . Liczebnośc rady jest zalezna od wielkości gminy. 10-100tys -33-43 radnych ,większych -69.

W gminach małych poniżej 3,5 tys. mieszkańców odbywa się głosowanie większościowe na liste. 2tury na liscie musi być tylu kandydatów ile jest radnych. W gminach poniżej 2.5 tys mieszkańców można przedstawić listy niepełne ( nie muszą zawierać całośc składu rady)w gminach powyzje 3,5tys nie ma możliwości modyfikowania list. Modyfikowanie list w mniejszych gminach gdy jest 1 tura nie przejdzie miedzy 1, a 2 tura można mienic kandydatów na liscie . Jeżeli lista uzyskała absolutną większość w 1 turze wyborów ,taka lista uzyskuje połowe miejsc w radzie ,pozostale sa dzielone proporcjonalnie. Jeżeli nie dostaje weikszości absolutnej 2 tura i połowe głosów uzyskuje ta lista , która uzyskala wieksza liczbe głosow. To do 2 tury nie wchodza listy które nie uzyskaly 10% poparcia. Sesje rady sa zwoływane ,jedna na 3 miesiace. Przez mara. Mer przewodniczy wszystkim komisją , pracą rady . funkcja jest bezplatna. Radni nie pobieraja pieniedzy. Dostaja jedynie zwrot kosztów.

3 WARUNKI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WG. KONSTYTUCJI:

- muszą być realnie istniejącym twory na danym obszarze historycznie ukształtowanym,

- musza mieć własny interes lokalny,

- społeczności lokalne są osobami prawa publicznego , tworzone są przez państwa i nie mogą być rezultatem inicjatywy prywatnej.

Jedną z podstawowych cech samorządów francuskich jest zjawisko dualizmu administracyjnego. Instytucje są w przedstawicielami władzy , posłowie samorządu. Prefekt –mer- burmistrz.

PREFEKT

KLUCZOWA INSTYTUACJA dla francuskiej administracji. Publicznje. Sa mianowani i odwoływani dekretami prezydenckimi. Prefeci tworza korpus prefektow jest ich ok. 200.

KOMPETENCJE PREFEKTA:

- JAKO URZEDNIK PAŃSTOWY,

- zawiera wimieniu panstwa umowy

- zarządza majątkiem państwowym

-jest stroną w procesach sadowych,

- reprezentuje panstwa wobec przedsiębiorstw, które dysponuja państwowymi srodkami

-jest reprezentantem rządu,

- pelni funkcje politytyczne,

- informuje rząd o ewolucji opini publicznej i jest odpowiedzialny za upowszechnienie znajomości polityki rządowej,

Ustalono , że departamenty jako społeczność lokalna wyposażony jest w całośc niezbędnych służb do wykonywania przyjętych zobowiązań, wszyscy są kształceni w jednej szkole.

KOMPETENCJE GMINY:

- uchwala budżet,

- uchalanie lokalnych zasad gospodarki przestrzennej,

- desygnuje przedstawicieli do instytucji pozagminnych

- decyduje o utworzeniu szkół podstawowych zarządza mieniem komunalnym,

- nie może nie wykonywać zadań zleconych przez ustawy,

Radę gminy francuskiej wiąże zasada laicyzacji. Podkresla subwencjonowanie kultu religijnego ( żaden kościół nie może starać się o fundusz z gminy na jakiś cel). Dotyczy to również prywatnych, podstawowych szkół . ale może wspomagac te szkoły prywatne, które

Powstaja na zasadzie umowy miedzy gminą , a szkołą prywatna. Nie jest ograniczanie udzielanie pomocy finansowej dzieciom z biednych rodzin bez względu na rodzaj szkoły.

Gmina jest upoważniona do interwencji w dzidzinie gospodarczje i społecznej. .

Musi respektować zasady wolnego rynku, handlu ,przemysłu i równości obywatela wobec prawa. Organem wykonawczym jest MER wybrany jest przez rade gminy ale tylko przez radnych którzy ukończyli 21lat . Radnym można zostac po ukończeniu 18lat. Wybiera się w 2 turach ,absolutna większością 150+1. jeżeli się nie uda w 3 turze zwykła większością. Wybierany na 6lat jako urzędnik państw podlega prefektowi:wobec rady spełnia następujące funkcje: wykonuje uchwałt rady, przewodniczy obrada rady,, ma inicjatywe uchwałodawcza. Jako urzędnik państwowy jest odpowiedzialny za publikacje na terenie gminy . Jest urzednikiem stanu cywilnego.

Podobne prace

Do góry