Ocena brak

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

Autor /Heg Dodano /28.09.2012

° f. z
Aiterhofen, Franziskanerinnen von Aiterhofen, na prawie
d i e c , zał. 1846, otrzymały 1899 zatwierdzenie d i e c ; 1906
zostały agregowane do braci mniejszych; zajmują się wychowywaniem
ubogich i opuszczonych dzieci oraz opieką nad
starcami i chorymi; 1935 rozpoczęły pracę mis. w Brazylii;
1967 liczyły 161 sióstr, w tym 56 w prow, brazylijskiej św.
Pawta; d om gen. w Aiterhofen ( R F N ) ;

° f. z Allegany, Franciscan Sisters of Allegany (na prawie
p a p . ) , zal. 1859 przez Giampaola Pierbattista OFM (imię
zak. Panfilio da Magliano, zm. 1876) w celu kształcenia
młodzieży i opieki nad chorymi; 1879 otrzymały zatwierdzenie
d i e c , 1905 dekret pochwalny Stolicy Apost., 1907 zatwierdzenie
czasowe, a 1913 ostateczne; 1879 rozpoczęły pracę
mis. na Jamajce, gdzie dały początek nowemu zgrom. f.
misjonarek MB Nieustającej Pomocy (—> Nieustającej
Pomocy MB); 1926 podjęły pracę mis. w Brazylii, a 1965 w
Boliwii; 1959 utworzyły gatąź klauzurową; 1984 liczyły 694
siostry w 72 domach; d om gen. w Allegany (stan Nowy Jork);

° f. z Au n a d Innem, Franziskanerinnen vom Seraphischen
D r i t t e n O r d e n von Au am Inn, na prawie d i e c , zał. 1854
przez f. z Dylingi (—> franciszkanki II D 9°); 1858 otrzymały
zatwierdzenie d i e c ; celem ich jest kształcenie młodzieży
oraz szerzenie prawd wiary kat. wśród miejscowej ludności;
1921 rozpoczęły pracę mis. w Campinas (Sâo Paulo, Brazylia),
gdzie 1937 utworzyły prow., która 1964 liczyła 14 stacji
mis. z 34 f. niemieckimi i 140 f. autochtonkami; 1968 prow,
brazylijska utworzyła nowe zgromadzenie f. akcji pasterskiej
(—* franciszkanki II E 2°); 1970 liczyły 174 siostry w 7 domach;
dom gen. w Au nad I n n em ( R F N ) ;

° f. z Awinionu, Franciscaines d'Avignon, zw. też Soeurs
de la Corde, na prawie d i e c , zał. 1840 przez ks. Edouarda
Rolanda dla opieki nad chorymi w domach prywatnych;
podejmują też pracę katechet. i par. oraz prowadzą szkoły
podstawowe; 1854 otrzymały zatwierdzenie d i e c , a 1936
odnowiono agregowanie do braci mniejszych; 1968 przystąpiły
do unii sióstr św. Franciszka z Asyżu;

° f. z Baltimore, Franciscan Sisters of the Third Order
Regular of Saint Francis of Assisi of Baltimore (do 1958 Franciscan Sisters of Saint Mary's Mill Hill), na prawie p a p . ,
zał. 1868 w Londynie przez Mary Elizabeth Basil (imię zak.
Maria Franciszka, zm. 1886); prowadzą działalność charytatywno-
wychowawczą; 1880 otrzymały dekret pochwalny
Stolicy Apost., a 1927 zatwierdzenie odnowionych konst.;
1868 agregowane do braci mniejszych; od 1881 prowadzą
działalność mis. w Stanach Zjedn., zwl. wśród ludności
murzyńskiej, a od 1902 w Ugandzie, gdzie 1952 utworzyły
zgrom. f. misjonarek dla Afryki (—> franciszkanki II E 17°);
1984 liczyły 76 sióstr w 5 domach; dom gen. od 1958 w Baltimore;

° f. z Bennebroek, Franciscanessen van Bennebroek na
prawie p a p . , eryg. 1847 w Rotterdamie w wyniku odłączenia
się domu f. pokutnic rekolektek z Bredy (—* franciszkanki
II E 30°); konst., wzorowane na ustawach klauzurowych f.
pokutnic rekolektek reformy limburskiej (—» rekolektki),
dostosowane do życia czynnego, zatwierdził 1869 bp Haarlemu;
1909 agregowane do braci mniejszych, a 1953 otrzymały
dekret pochwalny Stolicy Apost.; prowadzą działalność
charytatywno-wychowawczą; 1925 rozpoczęły pracę mis. na
Sumatrze (Indonezja); od 1942 pracowały na Borneo, skąd
1945 wróciły na Sumatrę; 1984 liczyły 475 sióstr w 31 domach;
dom gen. od 1918 w B e n n e b r o e k ( H o l a n d i a ) ;

° f. z Bressanone (Brixen), Franciskaner Terziarschwestern
zu Brixen, na prawie pap., zał. na pocz. XVIII w.
przez Marię Hüber (zm. 1705) i Johanna Felixa Kirnigl
OFMRef (imię zak. Izydor, zm. 1737) w celu kształcenia
dziewcząt; konst. zostały zatwierdzone 1724 przez kapitułę
franciszkanów reformatów prow, tyrolskiej, a nast. przez
bpa Bressanone; w 2. poł. XIX w. domy filialne - Bolzano
(Bozen) zał. 1712, Caldaro (Kaltem) zał. 1730 i Rio di
Pusteria-Mühlbach zał. 1856 - otrzymały a u t o n o m i ę , tworząc
nowe zgrom.; 1929 na wniosek komisarza biskupiego A d r i a n o
Eggera (zm. 1953) zostały ponownie zjednoczone z f. z
Bressanone i zatwierdzone przez Stolicę Apost.; 1933 agregowane
do braci mniejszych; od 1928 pracują w Boliwii,
a od 1935 w Kamerunie; mają też swoją prow, w Austrii
(dom prow, w Solbad Hall); prowadzą działalność charytatywno-
wychowawczą); 1984 liczyły 599 sióstr w 77 domach;
dom gen. w Bressanone;

° f. z Buffalo, Sisters of the Third Order of Saint Francis
of Buffalo, na prawie p a p . , eryg. 1863 na prawie diec. z domu
filialnego zał. tam 1861 przez f. z Glen Riddle (—> franciszkanki
II D 11°); 1953 zostały agregowane do franciszkanów;
1955 otrzymały dekret pochwalny Stolicy Apost., a 1965
zatwierdzenie ostateczne; celem jest kształcenie dziewcząt
oraz opieka nad ubogimi, starcami i chorymi; dom filialny
zał. 1865 w Pittsburghu utworzył 1871 nowe zgrom. f. Niepokalanej
Dziewicy Maryi Matki Boga (—> niepokalane
poczęcie NMP V), a dom zał. 1882 w Nowym J o r k u został
1923 domem gen. zgromadzenia f. konwentualnych misji
Dziewicy Niepokalanej (—* franciszkanki II B 1°); 1902 wprowadziły
w domu gen. nieustającą adorację Najśw. Sakramentu;
1909-24 pracowały w Puerto Rico, gdzie 1958 powróciły
ponownie; 1963 prowadziły szpital, 3 domy wypoczynkowe
dla starców, sierociniec, 34 szkoły podstawowe i 1 średnią;
1984 liczyły 225 sióstr w 29 domach; dom gen. od 1926 w
Williamsville (stan Nowy J o r k ) ;

° f. z Dylingi, Kongregation der Schwestern des Regulierten
Dritten Ordens vom heiligen Franziskus in Dillingen-
-Donau, na prawie pap., eryg. 1829 przez bpa Augsburga
z klasztoru f. w Dylindze ( R F N ) ; 1906 agregowane do franciszkanów;
1943 otrzymały dekret pochwalny Stolicy Apost.,
a 1950 ostateczne zatwierdzenie konst.; klasztor zał. 1241
w Dylindze należał do beginek, które w X I V w. przyjęły regute
III zak. franciszkańskiego, zatwierdzoną 1289 przez
pap. Mikołaja IV; f. opiekowały się chorymi i starcami;
1566 zostały poddane ścisłej klauzurze p a p . ; 1774 bp Augsburga
powierzył im kierownictwo żeńskiej gałęzi Hochstift-
- Augsburgische Hauptnormalschule w Dylindze; praca wychowawczo-oświatowa uchroniła 1803 klasztor od kasaty;
f. pozbawiono tylko majątku i prawa przyjmowania nowicjuszek,
które zostało im przywrócone 1827 przez króla Bawarii
Ludwika I (było wówczas w klasztorze tylko 5 f.); 1829
bp Augsburga zatwierdzi! nowe konst., wprowadzające śluby
p r o s t e ; spowodowało to wzrost powołań oraz rozszerzenie
działalności apost.;

1840-60 otworzyły żeński instytut pedagog.,
ochronki dla dzieci, internaty, szkoły podstawowe
i średnie; od 1847 opiekowały się i kształciły dzieci głuchonieme,
a od 1869 dzieci upośledzone w 12 zakładach dobroczynnych
( J . E . -* Wagner); prowadzą także gospodarstwa
domowe w seminariach duch. i zgrom, męskich; od 1913
pracują w Brazylii, Hiszpanii, Stanach Zjedn. i Szwajcarii;
współpracowały też w zakładaniu nowych zgrom. - f. z Au
nad Innem (—> franciszkanki II D 3°), f. pokuty i miłości
chrzęść, z Heiligenbronn (—> franciszkanki II E 32°), szkolnych
f. z Siessen (—» szkolne zakony); 1984 liczyły 1638
sióstr w 147 domach; d om gen. od 1969 w Rzymie;

° f. z Gandawy, Franciscanessen van Gent, na prawie
d i e c , zał. 1715 przez J e a n n e Thérèse Crombeen (zm. 1724)
w celach charytatywno-wychowawczych i mis.; od 1902
pracują w Argentynie, a od 1955 w Chile; 1970 liczyły 519
sióstr w 45 domach, w tym 14 w Argentynie i 4 w Chile;
dom gen. w Gandawie;

° f. z Glen Riddle, Sisters of the Third Order of Saint
Francis of Glen Riddle, na prawie p a p . , zal. 1855 w Filadelfii
przez bpa —* J a n a Nepomucena Neumanna CSSR (zm. 1860)
w celu kształcenia dziewcząt, pielęgnacji chorych i starców
oraz prac gosp. w seminariach duch. i kolegiach; domy
filialne założone 1860 w Syracuse i 1861 w Buffalo utworzyły
nowe zgrom. (—> franciszkanki II D 8°, 35°); 1899 otrzymały
dekret pochwalny Stolicy Apost. i zatwierdzenie tymczasowe;
1904 agregowane do braci mniejszych; 1907 zostały zatwierdzone
ostatecznie; 1900 otrzymały obecną nazwę i zostały
podzielone na 2, a 1934 na 4 prow.; prowadzą prace mis.
wśród Indian, Murzynów i Meksykańczyków; 1975 miały 129
stacji mis. w 24 diec. Stanów Z j e d n . ; 1984 liczyły 1347 sióstr
w 136 domach; d om gen. w Glen Riddle (stan Pensylwania);

° f. z Gnadenthal, Schwestern Franziskanerinnen, na
prawie p a p . , eryg. 1963 z klasztoru tercjarek f., założonego
1276; 1627 zostały poddane ścisłej klauzurze pap.; pozbawione
1802 majątku i możliwości dalszego rozwoju, otrzymały
1829 od króla Bawarii Ludwika I pozwolenie na przyjmowanie
nowicjuszek pod warunkiem podjęcia przez nie
pracy nauczycielskiej w szkołach żeńskich w Ingolstadt;
1838-39 część z nich emigrowała do Brazylii; 1954 agregowane
do franciszkanów; 1984 liczyły 146 sióstr w 13 domach; dom
gen. w Ingolstadt;

° f. z Kaufbeuren, Franziskanerinnen von Kaufbeuren,
na prawie diec., eryg. 1922 z klasztoru f. kontemplacyjnych
(od 1261 był to klasztor beginek, które 1315 przyjęły regułę
III zak. franciszkańskiego); pozbawione 1806 możliwości
dalszego rozwoju, otrzymały 1831 od króla Bawarii Ludwika
I prawo przyjmowania nowicjuszek pod warunkiem podjęcia
pracy oświatowej wśród dziewcząt; współpracowały
przy zakładaniu nowych zgrom. - sióstr bł. —» Krescencji
i f. św. Józefa z Ursbergu (—» Józef Oblubieniec); 1954 agregowane
do braci mniejszych; zajmują się kształceniem dziewcząt,
opieką nad chorymi i starcami; 1970 liczyły 136 sióstr w
8 domach; d om gen. w Kaufbeuren ( R F N ) ;

° f. z Lahauru, Franciscan Sisters of L a h o r e , na prawie
d i e c , zał. 1923 w Maryabad (Pakistan) przez bpa Lahauru
Fabien Antoine Eestermansa OFMCap przy współpracy f.
rozkrzewiania wiary (—> franciszkanki li E 35°) w celu kształcenia
dziewcząt autochtonek; 1923 agregowane do kapucynów;
1972 liczyły 47 sióstr w 5 domach w diec. Lahauru; dom
gen. w Masson R o a d ;

° f. z Linzu, Franziskusschwestern vom D r i t t e n Orden
des heiligen Franz von Assisi, na prawie d i e c , eryg. 1955
w wyniku połączenia 2 zgromadzeń f. założonych w Austrii przez klasztor f. w Monachium, tj. f. z Linzu zał. 1924 i f.
z Klagenfurtu zał. 1932; zajmują się pielęgnacją chorych;
1970 liczyły 76 sióstr w 9 domach; d om gen. w Linzu;

° f. z Little Falls, Franciscan Sisters of Little Falls (do
1969 Franciscan Sisters of the Immaculate Conception), na
prawie p a p . , eryg. 1890 w wyniku odłączenia się 2 wspólnot
domowych od misjonarek f. Niepokalanego Poczęcia Maryi
(—> niepokalane poczęcie NMP V); 1891 otrzymały zatwierdzenie
d i e c , a 1964 dekret pochwalny Stolicy Apost. i zatwierdzenie
czasowe; zajmują się pracą charytatywno-wychowawczą;
od 1962 rozpoczęły prace mis. w stanie Missisipi
i Arizona oraz w Ameryce Pd.; 1984 liczyły 322 siostry w
48 domach; dom gen. w Little Falls (stan M i n n e s o t a ) ;

° f. z Littlehampton, Franciscan Sisters of Littlehampton,
na prawie d i e c , eryg. 1911 w wyniku odłączenia się
od misjonarek krajowych św. Franciszka z Hampstead (—>
franciszkanki II B 29°); odnowione konst. zatwierdził 1930
bp Southwark; zajmują się pracą charytatywno-wychowawczą;
1973 liczyły 73 siostry w 9 domach; dom gen. w
Littlehampton (pd. Anglia);

° f. malabarskie (—» klaryski f. malabarskie);

° f. z Mallersdorf, ubogie f. Świętej Rodziny, Arme
Franziskanerinnen von der Heiligen Familie, na prawie d i e c ,
zał. 1855 w Pirmasens (Niemcy) przez Paula Nardini; 1857
uzyskały zatwierdzenie; 1908 zostały agregowane do braci
mniejszych; celem ich jest świadczenie miłosierdzia, zwł.
przez wychowywanie sierot; siostry składają 4. ślub głoszenia
ewangelii ubogim przez uczynki miłosierdzia; do 1862 otwarły
30, a do 1922 - 367 domów w Niemczech i Rumunii, skąd
1945 odeszły; 1955 podjęły pracę mis. w Zululandzie (Afryka
P n . ) ; 1980 liczyły 2660 sióstr w 293 domach; dom gen. w
Mallersdorf ( R F N ) ;

° f. z Maryville (od 1947 Sisters of St. Francis), zw. też
siostrami Niepokalanego Poczęcia; na prawie p a p . , zał. 1884
w diec. Kansas City przez Marię Agostine Giesen (zm. 1950)
ze zgrom. Najświętszej Maryi z Saint Louis; agregowane
1904 do braci mniejszych, ostateczne zatwierdzenie uzyskały
1939; celem zgrom, jest opieka nad chorymi, ubogimi i potrzebującymi;
1984 miały 4 domy z 47 siostrami; dom gen.
w Maryville (Missouri) ;

° f. z Mondovi, Francescane a Mondovi, na prawie d i e c ,
zał. 1817 przez Lucie Denina (zm. 1836), stąd popularna
nazwa zgrom. Deninotte, i O. Vermiglio OFMCap w celu
kształcenia dziewcząt i pielęgnacji chorych; 1912 otrzymały
zatwierdzenie konst. i agregację do kapucynów; 1973 liczyły
65 sióstr w 11 domach; dom gen. w Mondovi (pn.-zach.
Włochy);

° f. z Nazaretu, Franciscaines de Nazareth, na prawie
d i e c , eryg. 1958 w H a r e r (Etiopia) przez bpa U r b a n a Marie
Persona OFMCap z członkiń pobożnej unii f. oblatek Maryi
Niepokalanej zał. 1915 przez André-Marie Jarosseau
OFMCap (zm. 1941), wikariusza apost. z Galla (obecnie
H a r e r ) , przy współpracy f. misjonarek MB z Calais (—* franciszkanki
II B 33°), k t ó r a 1935-36 otrzymała autonomię w wy-*
niku opuszczenia wikariatu Harer przez misjonarzy franc,
wskutek wojny włosko-etiopskiej; prowadzą działalność charytatywno-
wychowawczą; 1962 agregowane do kapucynów;
1965 większość z nich (liczyły 20 sióstr w 4 domach) przyłączyła
się ponownie do f. misjonarek MB z Calais; pozostałe
przyjęły nazwę f. oblatek Maryi Niepokalanej; 1975 liczyły
17 sióstr w 2 domach: w Nazarecie (gen.) i w Addis Abebie;

° f. z Oldenburga, Sisters of Saint Francis of Oldenburg,
na prawie pap., zał. 1851 przez ks. Francisa Rudolfa i f.
Therese Hackelmeier z Wiednia (zm. 1860); 1877 otrzymały
zatwierdzenie d i e c , a 1899 zatwierdzenie ostateczne Stolicy
Apost.; 1908 agregowane do franciszkanów; celem ich jest
nauczanie dziewcząt w szkołach i opieka nad sierotami; w
domu gen. praktykują nieustającą adorację Najśw. Sakramentu; 1892 rozpoczęły nauczanie dzieci murzyńskich w
Indianapolis (Indiana), a 1911 w Kansas City (Montana);
od 1918 pracują w stanie Nowy Meksyk wśród ludności
posługującej się językiem hiszp., a od 1934, na prośbę jezuitów,
w 2 stacjach mis. w Crow Indian Reservation ( M o n t a n a ) ;
1939-45 pracowały także w Wuczang (Chiny); 1960 rozpoczęły
pracę mis. w Nowej Gwinei; 1984 liczyły 557 sióstr w 89
domach; dom gen. w Oldenburgu (Indiana, Stany Z j e d n . ) ;

° f. z Opbrakel (—» pokutnice szpitalne z O p b r a k e l ) ;

° f. z East Peoria, Sisters of the Third Order of Saint
Francis, na prawie p a p . , eryg. 1877 z domu filialnego f. Św.
Rodziny, zał. 1876; 1893 otrzymały dekret pochwalny Stolicy
Apost. i zatwierdzenie tymczasowe, a 1899 ostateczne; 1904
agregowane do braci mniejszych; zajmują się pielęgnacją
chorych (1975 prowadziły 9 szpitali), kształceniem dziewcząt,
pomagają w pracach par.; 1984 liczyły 139 sióstr w 8
domach; d om gen. w East Peoria (Stany Z j e d n . ) ;

° f. z R o d e i o (—» katechetki f. z R o d e i o ) ;

° f. z Rodez, Soeurs Franciscaines, na prawie diec.,
zał. 1862 w Mur-de-Barrez (diec. Rodez, Francja) przez ks.
Victorina Jaibería (zm. 1900) i Marie J e a n n e Varès w celu
opieki nad chorymi; 1864 otrzymały zatwierdzenie d i e c ;
1872 przeniosły się do Rodez; 1873 agregowane do braci
mniejszych; 1956 rozpoczęły pracę mis. w Lomé (Togo);
1964 przyłączyło się do nich zgrom, diecezjalne f. MB Miłosierdzia
(Franciscaines de Notre-Dame de Pitié) zał. 1909
w Montpezat-d'Agenais (Francja) dla opieki nad ubogimi,
chorymi, starcami i dziećmi, zatwierdzone 1920; od 1968
należą do unii sióstr św. Franciszka z Asyżu;

° f. z R o e s e l a r e (—> szare siostry);

° f. Roosendaal, Franciscanessen van Roosendaal, na
prawie d i e c , eryg. 1845 w Oosterhout (Holandia) z zał. t am
1836 domu f. pokutnic r e k o l e k t e k z Bredy (—» franciszkanki
II E 30°); ich założycielka, Barbara Saelmaekers, została
1842 przełożoną domu w Oosterhout, który 1845 odłączył
się od macierzystego zgrom., tworząc nową rodzinę f.; 1853
dom gen. przeniesiono do Steenbergen, a 1905 do Roosendaal
(diec. Breda); w skład tegoż zgrom, weszły częściowo f.
należące uprzednio do pokutnic rekolektek z Limburga
(—> r e k o l e k t k i ) , od których przyjęło ono konst., dostosowując
je do życia czynnego; zajmują się pielęgnacją chorych;
1925 rozpoczęły prace mis. na Sumatrze (Indonezja), a nast.
w Afryce; 1937 agregowane do braci mniejszych; 1969 liczyły
255 sióstr w 11 domach; dom gen. w Roosendaal (Rozendaal);

° f. z Saint-Philbert-de-Grandlieu, Soeurs Franciscaines,
na prawie d i e c , zał. 1841 przez tercjarkę f. J e a n n e Bernard
(imię zak. Maria Teresa, zm. 1884); 1870 otrzymały zatwierdzenie
d i e c ; pracują wśród ubogiej ludności, zwł. na przedmieściach;
prowadzą tam szkoły, opiekują się chorymi,
starcami i sierotami, pomagają w pracach par.; 1969 liczyły
250 sióstr w 39 domach; d om gen. w Saint-Philbert-de-Grandlieu
k. N a n t e s ;

° f. z Saint-Sorlin, małe siostry Jezusa (—» Imię Jezus
ni);

° f. z Seillons, Franciscaines de Seillons (pierwotna
nazwa - Servantes de Jésus, a nast. Petites Soeurs des Orphelins),
na prawie p a p . , zał. 1860 w Seillons k. Tulonu przez
ks. Jean-Marie Griffon (zm. 1890) celem kształcenia sierot;
1889 otrzymały zatwierdzenie d i e c , 1931 agregację do
braci mniejszych, 1938 dekret pochwalny Stolicy Apost.
i zatwierdzenie czasowe, a 1955 ostateczne; prowadzą działalność
charytatywno-wychowawczą; 1885 założyły dom
w Santa Rosalia de Teya k. Barcelony; 1905 otworzyły sierociniec
w Bosa, a 1907 w Cagliari (Sardynia), 1927 zaś
w Fedala (dziś Mohammedia, Maroko) ośrodek dla dziewcząt
muzułmańskich - Centre Lallach Myriam; 1947 przyłączyło
się do nich zgrom, diecezjalne f. z Méplier-Blanzy (Francja),
zał. 1866 przez ks. François B é r a u d (zm. 1893) dla opieki nad
sierotami, a 1965 zgrom, sióstr Najśw. Serca Maryi z Paryża (—» Serce Maryi V); 1974 utworzyły prowincję wł. z siedzibą
w Rzymie; 1975 miały 32 domy podzielone na 3 regiony:
franc, wraz z M a r o k i em (14 domów), wł. (14 domów) i hiszp.
(4 domy); 1984 liczyły 276 sióstr w 36 domach; dom gen. w
Villeurbane k. Lyonu;

° f. z Siessen (—» szkolne zakony);

° f. z Sleidinge, Zusters Franciscanessen, na prawie
d i e c , zał. 1833 przez ks. Guillaume Christiaensa w celu pielęgnacji
chorych; zajmują się również szkolnictwem; 1836
otrzymały zatwierdzenie d i e c , a 1912 agregację do braci
mniejszych; 1970 liczyły 62 siostry w 7 domach; dom gen.
w Sleidinge k. Gandawy;

° f. z Syracuse, Sisters of t h e Third Order of Saint Francis
of Syracuse, na prawie p a p . , eryg. 1861 z domu filialnego
zał. 1860 przez f. z Glen Riddle (-> franciszkanki II D 11°);
1902 agregowane do franciszkanów konwentualnych; 1914
otrzymały dekret pochwalny Stolicy Apost., 1923 zatwierdzenie
czasowe, a 1936 ostateczne; zajmują się kształceniem
dziewcząt; celem przygotowania sióstr do pracy nauczycielskiej
założyły przy uniwersytecie kat. w Waszyngtonie dom
studiów dla sióstr Duns Scotus House of Studies; 1883 na
wezwanie wikariusza apost. Wysp Hawajskich rozpoczęły
pracę w Honolulu (Oahu) w szpitalu rządowym i domu
dziecka dla dzieci rodziców trędowatych oraz w szpitalu
w Wailuku (Maui), a 1888 w wioskach trędowatych Damiana
Veustera, tj. Kalawao i Kalaupapa (Molokai); pracują także
w Peru, P u e r t o Rico i Włoszech; 1967 prowadziły 3 szpitale,
2 szkoły pielęgniarskie, dom starców i dom rekolekcyjny;
1984 liczyły 478 sióstr w 59 domach; dom gen. w Syracuse
(stan Nowy J o r k ) ;

° f. z Velzeke (—» szare siostry);

° f. z Vierzehnheiligen, Kongregation der Franziskusschwestern,
na prawie d i e c , eryg. 1921 w Landshut (RFN)
przez bpa Bambergi Jakoba von Hauck ze stowarzyszenia f.
t e r c j a r e k zał. 1890 w Monachium dla opieki nad ubogimi;
1921 agregowane do braci mniejszych, 1934 rozpoczęły pracę
mis. w Oxapampa (Peru), gdzie 1973 miały 3 stacje mis.;
prowadzą szpitale, .schroniska, domy wypoczynkowe dla
starców; biorą udział w pracach par.; 1973 liczyły 377 sióstr
w 36 domach; d om gen. od 1921 w Vierzehnheiligen ( R F N ) ;

° f. z Zottegem, Zusters Franciscanessen, na prawie
d i e c , zał. 1830 przez Rosalie Isabelle Bouquet celem nauczania
dziewcząt; 1864 otrzymały zatwierdzenie d i e c , a 1907
agregację do braci mniejszych; 1975 liczyły 32 siostry w 4
domach; d om gen. w Z o t t e g em k. Gandawy.

Podobne prace

Do góry